Deutsch | Hrvatski

7. sjednica


Vaterland – domovina

   teures Vaterland – domovina slatka

   das Vaterland verraten – izdati domovinu

Vaterlandsliebe – ljubav k domovini, domoljublje

väterlich – očinski

   väterliches Erbe – očevina

Vaterschaft – očinstvo

Vaterunser – Očenaš

Vatikan – Vatikan

vatikanisch – vatikanski

Vegetation – vegetacija, raslinje

vegetieren – vegetirati

vehement – vehementan, -tna, -tno

Veilchen – fajgulica

Vene – vena

Venedig – Venecija

Venenentzündung – upala venov

Venezianer – Venecijanac, -nca

Venezianerin – Venecijanka

venezianisch – venecijanski

Ventil – ventil

Ventilator – ventilator

verabreden (sich) – dogovoriti (se)

verabreichen – dati, impf. davati

   einen Schlag verabreichen – žvignuti, -nem

   Stockhiebe verabreichen – spričkati

verabscheuen – oduriti, impf. odurati, oduravati

verallgemeinern – poopćeniti

veralten – zastariti, impf. zastarati

Veranda – veranda

veränderlich – preminljiv

Veränderlichkeit – preminljivost (f.)

verändern (sich) – preminiti (se), impf. preminjati (se)

veranschaulichen – predočiti, impf. predočivati

veranschlagen – procijeniti, impf. procjenjivati, proračunati, impf. proračunavati

veranstalten – prirediti, impf. priredjivati

Veranstalter – prireditelj

Veranstalterin – prirediteljica

Veranstaltung – priredba

verargen – za zlo zeti, zamiriti

verarmen – osiromašiti

Veräußerung – prodaja, prodavanje

Veräußerungsverbot – prepovid prodaje/prodavanja

Verb – verb, glagol

verbacken – popeći

verbal – verbalan, -lna, -lno, usmen, glagolski

verbannen – prognati, impf. progoniti, proganjati

verbessern (sich) – popraviti (se), impf. popravljati (se), ispraviti (se), impf. ispravljati (se), pf./impf. korigirati (se)

verbeulen – zatući, -učem

verbieten – prepovidati, prebraniti, impf. prebranjivati, -njujem, prekratiti, impf. prekraćivati, -ćujem, kratiti

verbilligen – snižiti cijenu

verbinden (sich) – zavezati, -ežem, impf. zavezivati, -zujem, zamotati, impf. zamatati, -am/-aćem, zaviti, -ijem, impf. zavijati, povezati (se), impf. povezivati (se), -zujem, spojiti (se), impf. spajati (se), združiti (se), impf. združivati (se), -žujem

   jdm. eine Wunde verbinden – zaviti komu ranu

verbissen – zagrižen

Verbissenheit – zagriženost (f.)

verbittern – ogorčiti, impf. ogorčavati