riči 2007. ljeta

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

Prva sjednica

ankurbeln pokrenuti; oživiti, jačati

anpeilen smirati; angepeiltes Ziel vizirani cilj, željeni cilj (fig.)

Beibehaltung f pridržavanje; ~ der Staatsbürgerschaft zadržanje državljanstva; unter ~ der bisherigen Praxis pridržavajući dosadašnju praksu

berufsbedingt profesijski/profesionalno uvjetovan; ~e Krankheitprofesijski beteg, profesionalna bolest

Brandung f udaranje slapov, razbijanje valov

Bündelung f usnopljenje, usvežnjavanje; fokusiranje, junktim; ~ der Kräfte koncentracija snagov; ~ der Strahlen fokusiranje

durchleuchten prosvititi, prosvitliti; rendgenizirati; pregledati (fig.), pretresti (fig.)

Einzeltäter m počinitelj pojedinac

Ersatzlösung f nadomjesno/alternativno rješenje

glaubwürdig vjerodostojan, -jna, vjerovatan, -tna

gleichgelagert st. prav. za gleich gelagert v. lagern

Herzensbildung f emocionalna inteligencija (psih.), ćutljivost srca, takt;er besitzt ~ on ima razvijenu ćut, on je emocionalno inteligentan

hinterfragen preispitati, temeljito ispitivati

lagern ležati, – im; utaboriti se; uskladišćiti; gleich gelagert istovrstan, jednak

Luftraumüberwachung f nadgledanje/kontrola zračnoga prostora

Missverhältnis n nerazmjer, nesklad, disproporcija

Miteinander n skupnost, zajedničtvo; das friedliche ~ mirna koegzistencija

mitfühlend sućutljiv

Neubewertung f nova ocjena

Orkan m orkan

unglaubwürdig nevjerodostojan, -jna

verpulvern raspruditi, rasipati

verstrahlen ozračiti, kontaminirati radioaktivitetom; die Menschen sind verstrahlt ljudi su kontaminirani radioaktivitetom

Verstrahlung f ozračenje, kontaminacija radioaktivitetom

Vorbehalt m pridržanje

Vorgabe f zadaća (pos.), prednost (šport)

Vorrangstellung f prvenstveno mjesto, prioritetan položaj, primat

zurechtfinden (sich) snajti se, putiti se

Druga sjednica

absichern utvrditi, zasigurati; verfassungsmäßig ~ ustavno osigurati

aufmüpfig buntovan, -vna, trubav; ein ~er Schüler školar ki pogovara

bedrückend deprimirajući, težak, teška

Bolzenschneider m sikač za metal

Buttergemüse n zelenje na maslacu, povrće na putoru

Butterreis m riža na maslacu/putoru

Doppel(spiel) n igra parov, dubl

eindrucksvoll impresivan, -vna, izražajan, -jna, dojmljiv

eindrücklich izrazito, dojmljivo, energično

Einzel(spiel) n igra pojedincev, singl

Fehlhaltung f krivo držanje; krivo ponašanje

flugs odmah, velje(k), namjesti; die Zeit ist ~ vergangen vrime je proletilo

gemäßigt umjeren, moderatan, -tna

Giebelbau zgrada sa čelom/zabatom

Grundsicherung f osnovna opskrba

Hochleistungssport m vrhunski šport

Hochleistungssportler m vrhunski športaš

Hochleistungssportlerin f vrhunska športašica

koalitionär koalicijski

Koalitionär m koalicionar, zagovornik koalicijske politike, zagovornik koalicije

Koalitionspartner m koalicijski partner

Kreuzgewölbe n križni svod, križna gveljba

Kreuzrippengewölbe n križnorebrasti svod, križnorebrasta gveljba

Kristallisationspunkt m točka kristalizacije

kursiv kurzivan, -vna

Ladebordwand f hidraulična rampa

laufend tekući; auf dem Laufenden halten stalno informirati

Lebenswerk n životno djelo

Leistungsfähigkeit f produktivnost, učinkovitost, uspješnost

Leistungssport m uvježbani šport

Leistungssportler m uvježbani športaš

Leistungssportlerin f uvježbana športašica

mitbestimmen suodlučivati

Nachwuchsschauspieler m mladi glumac

Nachwuchsschauspielerin f mlada glumica

Pate m kum; ~ sein biti kum; ~ stehen ( fig.) kumovati, -mujem

pragmatisieren pragmatizirati

Schlammschlacht f blaćanje, umazana kampanja; igra/borba u blatu; omrazivanje

Seelsorgeraum m pastoralno područje, pastoralni prostor

sehenswert vridno viditi/pogledati

sonderlich adv. osebit, čudan, -dna, zvanaredan, -dna; sie waren nicht sonderlich intelligent nisu bili osebito inteligentni

Spieljahr n sezona

Spielklasse f (šport) razred, liga

stimmig skladan, -dna, harmoničan, -čna, suglasan, -sna

-stimmig -glasan, -sna; ein mehrstimmiges Lied većglasna jačka; sie haben zweistimmig gesungen oni su jačili dvoglasno

Sühnekreuz n križ pokore/zadovoljšćine

Teilzeitbeschäftigung f djelomično/nepuno zaposlenje

Tourismusabgabe f turistička taksa; turistička daća

überhöht previsok, prevelik, predrag, pretiran

Uhrwerk n mehanizam ur

umsatteln presedlati; preminiti zvanje, minjati studij/ tudijum, prebaciti se

unabdingbar neophodan, -dna, potriban, -bna; ~es Recht neotudjivo pravo

Unterstandlose f bezkućnica, človik prez krova

Unterstandslose m bezkućnik, človik prez krova

unvermeidlich neizbježan, -žna, neophodan, -dna

verhalten adj uzdržan, -žna, uzdržljiv

Treta sjednica

abrunden zaokrugliti/zaobliti doli

Auffangprojekt n sabirni projekt, rezervni projekt

aufrunden zaokrugliti/zaobliti gori

Beleg m dokaz, potvrda, račun

Domweihfest n svetak posvećenja katedrale, kiritof stolne crikve

Drahtzieher m tajni pokretač; er ist der ~ on vliče konce

Drahtzieherin f tajna pokretačica

einscannen učitati skenerom, impf učitavati skenerom, uskenirati

Fach n pregradak (torba, polica), pretinac; struka, predmet; die Tasche hat zwei Fächer torba ima dva pregratke

Fußballen m (anat.) nožna blazinkica

Gegenwert m protuvridnost, istovridnost

Grundverkehrsgesetz n Zakon o zemljišnom prometu

Gutschrift f bon, dobropis

Haftverhandlung f rasprava o pritvoru

Hallux valgus m kukmica

Hinhaltetaktik f taktika tišenja, taktika zavlačenja

Justizwachebeamter m pravosudni policajac

Justizwachebeamtin f pravosudna policajka

Kaufrausch m kupovna manija

Kniescheibe f čašica koljena, jabučica

Kontaktwoche f tajedan kontaktov

Lieferung f slanje, dostava

Mitarbeitervorsorge f skrb za otpravninu (suradnikov)

Mittelfußknochen m stupalna kost

Mitternachtseinlage f polnoćno presenećenje

Pfandflasche f povratna floša

Rist (Fußrücken) m nožni svod, rist

Rollsplitt m kamenčići za šicanje

Rücküberweisung f povratna doznaka, refundiranje

Steuerhinterziehung f zatajanje poreza/porcijov

Streumaterial n materijal za šicanje

Telefonwertkarte f telefonska kartica

verdrehen preobrnuti, -nem, iskriviti, iskrenuti (nogu)

verschwägert biti u šogorstvu, biti svojta; sie sind ~ oni su u šogorstvu

Wachstumsfuge f epifizna puč, puč rasta

Zerrung f pretegnuće

Zutat f dodatak, -tka, sastojak, -jka, man benötigt folgende Zutatenpotribni su sljedeći sastojki

Zwischenfall m nepredvidjen dogodjaj, incident

Četvrta sjednica

Ablagenummer f broj evidencije

Aktie f akcija, dionica; junge ~n nove akcije/dionice

Alleinerzieherabsetzbetrag m samoskrbnička odbitna svota

Bankkontoauszug m izvod bankovnoga konta

Bankleitzahl f bankovni broj

Behindertenpass m iskaznica invalidov

Beschäftigung f zaposlenje, posao, -sla, djelo; geringfügige ~minimalno zaposlenje

Betriebsausgaben pl poslovna izdavanja

Betroffene f dotična, odredjena; pogodjena

Betroffene(r) m dotični, odredjeni; pogodjeni

Bezüge pl primanja

Bundesbedienstete(r) m savezni službenik

Bundesbedienstete f savezna službenica

Dienstleistungsscheck m ček za usluge

Entzugserscheinung f apstinencijska kriza

Erstattungsbetrag m iznos naknade

Fernsehschaffende f televizijska stvarateljica

Fernsehschaffende(r) m televizijski stvaralac

Gehalt n osobni dohodak, plaća, zaslužak

Gehbehinderung f pačenje hoda

genüsslich s užitkom

Grundgedanke m osnovna misao

haushaltszugehörig domaćinstvu pripadajući, pripadnik domaćinstva

Heimhilfe f pomoć doma, domaće podvaranje

Hörgerät n slušni aparat

Kaderübung f kadrovska vježba

Kennzahl f šifra, pokazatelj

Kinderbetreuungsgeld n doplatak za podvaranje dice

Kostentragung f nošenje stroškov

Krankenpfleger m bolničar

Krankenpflegerin f bolničarka

Lastenausgleichsfond m fond za izjednačenje stroškov

Lohn m osobni dohodak, plaća, zaslužak; nagrada

lohnversteuert oporezovan osobni dohodak

Mehrkindzuschlag m doplatak za već dice

Nachkauf m dokup

Pflegehelfer m pomoćnik u podvaranju

Pflegehelferin f pomoćnica u podvaranju

Progressionsvorbehalt m pridržanje progresije

selbstkritisch samokritičan, -čna

Sonderausgabenerhöhungsbetrag m povišenje svote za posebna izdavanja

Sterbekassa f blagajna za posmrtne stroške

Umweltanwalt m ekološki advokat, odvjetnik za okoliš

ungezügelt razuzdan, neobuzdan

Unterhalt m uzdržavanje; ~ leisten plaćati uzdržavanje

Witwenversorgung f udovička opskrba

Wohnsparaktien pl akcije/dionice stambene štednje

Peta sjednica

Alleinschuld isključiva krivica; er hat die ~ on je jedini krivac

Alleinverschulden n isključiva krivica

Aquarium n akvarijum, akvarij

Armbeuge f pregib ruke

Blechschaden m škoda na limu

Bundfalte nabor na pasu

Bundfaltenhose f nabrane hlače

erschöpfen iščrpiti, istrošiti; der Boden ist erschöpft zemlja je gladna/iščrpljena

Feriendorf n ferijalno selo

fettleibig tust

Flitzer m flicer

Gegenforderung f protivpotribovanje, protivtražbina

Gesamtschule f ujedinjena škola

Kieselerde f kremena zemlja

Kraft-Wärme-Kopplungsanlage f kombinirana teplinsko-energetska centrala, kombinirana termocentrala

Maskenball m maskenbal

Mieterdarlehen n zajam stanarov

naturbelasssen prirodan, -dna

prägen kovati, kujem; dati formu; zapametiti; geprägtes Lederstrukturirana koža

Reichsgrenze f granica carstva; granica Rajha

Reitervolk n jahački narod

Schicksalsjahr n sudbonosno ljeto

Schnäppchen n dobra ponuda

Schnalle kopča

schneiden rizati, rižem; eine Kurve ~ rizati zaokret

schwerfällig nešikan, driven

Schwitzkasten m parni ormarić; jemanden in den ~ nehmen držati koga pod pazuhom

Sicherheitsgurt m sigurnosni pojas

Sonderangebot n osebujna ponuda

Tierpark m živinski park

Verkehrsfehlergrenze f tolerancija netočnosti mirenja

Vermessungslinie f geodetska linija

Vermessungspunkt m geodetska točka

weltoffen otvoren prema svitu

Šesta sjednica

aussenden poslati; emitirati

Aussendung f poslanje; emitiranje; Presseaussendung izjava za štampu

Bremslicht n kočno svitlo

Durchfahrt f prolaz; Durchfahrt verboten prolaz prepovidan/zabranjen

Einkehr f prisebnost, kontemplacija; navraćanje; Einkehr halten pojti u sebe

einkehren navratiti; in einem Gasthaus einkehren odmoriti se u krčmi

Fahrradverleih m posudionica biciklov; posudjivanje biciklov

Ferienparadies n ferijalni raj, paradižom za odmor

Gegenanzeige f kontraindikacija

Granatapfel m granatska/šipkova jabuka

Kiesgrube f šljunčara

Pfeifsignal n signal zviždanja/fućkanja

Presseaussendung izjava za štampu

Ried n vraćke pl, dijel polja; Weingartenried vinogradi pl

Riegel m vrh; zasunja, sunjavka, suvaljka, ključanka, zavor, veruga, krutajka; Waldriegel lozni vrh

Robinie f robinija

saugut strašno dobro

Schotterbank f šljunčana obala, šljunčani otočić

Standlicht n pozicijsko svitlo

veranlagen odrediti, propisati; odmiriti, procijeniti; uložiti; Steuern veranlagen odrediti/propisati porez; Geld veranlagen uložiti/investirati pineze

Verkehr m promet, općenje; landwirtschaftlicher Verkehrpoljoprivredni promet

Verkehrszeichen n prometni znak; Durchfahrt verboten prolaz prepovidan/zabranjen; landwirtschaftlicher Verkehr poljoprivredni promet; Pfeifsignal signal zviždanja/fućkanja

Waldriegel m lozni vrh

Weingartenried n vinogradi pl

Weinlaub n vinovo lišće; rotes Weinlaub črljeno vinovo lišće

zeitweise od časa do časa, povrimeno

Zollrevisor m carinski revizor

Sedma sjednica

Amtssignatur f službena signatura

Anrainerausnahmegenehmigung f dozvola samo za medjaše

Ansprechpartner m kontaktni partner

Ansprechpartnerin f kontaktna partnerica

Ansprechperson f kontaktna osoba, kontaktna peršona

Behinderung f pačenje, pačka, zaustavljanje

Böe f udar vjetra

Einzelfahrschein m jednokratna vozna karta; Einzelfahrschein im Vorverkauf vozna karta u pretprodaji

Entschleunigung f smanjenje brzine

Fahrkartenautomat m kartomat, automat za vozne karte

Fahrschein m vozna karta; Einzelfahrschein jednokratna vozna karta

Firmenbuch v. Handelsregister

Gebührenanspruch m pravo na takse; den Gebührenanspruch geltend machen isticati pravo na takse, potribovati takse;

Gebührengesetz n Zakon o tarifi; KurzparkzonengebührengesetzZakon o zona plaćenoga parkiranja

Handelsregister n trgovački registar

Haushaltsgerät n domaćinski aparat

Jahreskarte f godišnja karta

kriminell kriminalan, -lna; Bildung einer kriminellen Vereinigungstvaranje zločinačkoga udruženja, formiranje kriminalne organizacije

Kurzparkzonengebührengesetz n Zakon o zona plaćenoga parkiranja

lahm hrom, driven, plantav; lahm legen paralizirati, zaustaviti, blokirati

Leichenbeschau f pregled mrtvaca

Leiharbeitskraft f posudbeni djelač, posudbena djelačica, posudbena djelatna snaga

Mittelschule f sridnja škola; Neue Mittelschule nova sridnja škola

Monatskarte f misečna karta

Parkpickerl n nalipnica za parkiranje

Parkraumbewirtschaftung f poslovanje parkirnim prostorom;parkraumbewirtschaftete Zone zona plaćenoga parkiranja

Schurkenstaat m gauženjačka država

Sozialpass m socijalna iskaznica

Stoßzeit f špica prometa

Suchwort n natuknica

Unbescholtenheit f nekaštiganost, nekažnjenost

Wachdienst m čuvarska/stražarska služba

Wasserbau m vodogradnja

Windböe f udar vjetra

Windstoß m zapuh vjetra

Osma sjednica

Alkoholiker m alkoholičar, pijanac, -nca, pilac, -lca

Alkoholikerin f alkoholičarka, pijanica, pilačica

Bäckerin f pekarica, pekovica

Büromaterial n uredski materijal

einblenden prikazati, -ažem, umetnuti

Einblendung f prikaz, umetak, insert

Feuerwehrfrau f ognjogasiteljica, ognjobranka

Feuerwehrmann m ognjogasac, ognjobranac

Flügelmappe f mapa s klapami

Försterin f lozarica, lugarica, šumarica

Freunderlwirtschaft f protekcionizam, favoriziranje prijateljev

Geratewohl n na sriću, na ponaglaj, na slipo, po nosu; aufs Geratewohl abreisen odvesti se po nosu, kamo te nos pelja

Gericht n sud; jilo; fleischloses Gerich jilo prez mesa, bezmesno jilo

Geschädigte f uškodjena, uškodjenica

Geschädigte(r) m uškodjeni, uškodjenik

Glutnest n klijališće

Hausbesorger m priglednik, domar

Hausbesorgerin f priglednica, domarka

Hausmeister m priglednik, domar

Hausmeisterin f priglednica, domarka

Heftgerät n aparat za spajanje

Heftklammer f spajalica

Heilbehandlung f liječenje, terapija

herumreden brbljati, mlatiti praznu slamu, simo-tamo govoriti

Hüpfburg n skakački grad

Jägerin f lovkinja; die Katze ist eine gute Jägerin mačka je dobra lovačica

Jubilarin f jubilarka

Käuferin f kupovateljica

Klemmmappe f mapa sa stiskačem

komatrinken piti do nesvišća

Komatrinken n opijanje do nesvišća

Komatrinker m pilac do nesvišća

Komatrinkerin f pilačica do nesvišća

Laufweg m bižačka staza, trkaći put

linden pražiti

Lippenbekenntnis n izjava naizgled

Locher m bušilica (za papir)

Luftburg f zračni grad

Mausklick m klik mišem

Musikerin f muzičarka, glazbenica

Muskatnuss f muškatni orišac

Niederlage f zgubitak, poraz; eine verheerende Niederlage erleidenpretrpiti strašan poraz

obszön opscen, besraman, -mna, prez srama

Ombudsfrau f ombudsmanka

Ombudsmann m ombudsman

Ordner m registrator (za spise); redar

Ortstarif m lokalni/mjesni tarif

Pfarrerin f farnica

Plastikhülle f plastična omotnica

Priesterin f duhovnica, svećenica

Radweg m biciklistička staza, biciklistički put

Reitweg m jahaća staza, jahaći put

Rückschein m povratnica

Rückscheinbrief m pismo s povratnicom

schonend poštedan, -dna, brižan, -žna, nježan, -žna, blag

Schulwart m školski podvornik

Schulwartin f školska podvornica/podvorkinja

Schuss m hitac, (G hica); naboj; Schuss Essig nekoliko kapljic octa;einen Schuss Essig zufügen kapnuti octa

Service m/n servis; 24-Stunden-Service 24-satni servis, servis dan i noć

Solarkraftwerk n solarna elektrana

Solarzelle f solarna cela

Solarzellenwerk n fabrika solarnih celov

staffeln stupnjevati

Staffelung f stupnjevanje

Trinker m pilac, -lca, pijanac, -nca, alkoholičar

Trinkerin f pilačica, pijančica, alkoholičarka

Uhr f ure f pl; rund um die Uhr dan i noć

Volksanwältin f narodna pravobraniteljica

Volksanwalt m narodni pravobranitelj

Volksanwaltschaft f narodno pravobraniteljstvo

Waldwirtschaftsgemeinschaft f lozarska zajednica, šumarsko udruženje

Deveta sjednica

Anrufer m nazivatelj

Anruferin f nazivateljica

aufholen nadoknaditi, izravnati; der Zug hat die Verspätung aufgeholtvlak je izjednačio zakašnjenje

Benutzername m korisničko ime

Bilanzrechnung f bilančni račun, bilanciranje

entsetzt uzdrman, zvana sebe

frei slobodan, -dna, neoženjen, neudata, nevezan; im Freien pod vedrim nebom, vani; aus freiem Antrieb dobrovoljno, po vlašćoj želji; frei heraus sagen reći otvoreno; freier Mitarbeiter slobodni suradnik; freie Mitarbeiterin slobodna suradnica; in der freien Natur u prirodi; einer Sache ihren freien Lauf lassen pustiti da nešto ide svojim putem; zur freien Verfügung haben slobodno raspolagati; zur freien Entnahmeposlužite se sami

gruselig strašan, -šna, užasan, -sna, grozan, -zna

Internetadresse f internetska adresa

Internetcafe n internetska kavana, internet-kavana

Konfliktgespräch n razgovor o problemi, konfliktni razgovor

mittelmäßig prosječan, -čna, običan, -čna

Muskelverspannung f nategnutost mišićev

Randfigur f rubni lik, marginalna figura

reflexartig refleksan, -sna, nehoteć

Risikofaktor m faktor rizika, rizični faktor

Rollstuhl m invalidska kolca, invalidski stolac

Spendenempfänger m primatelj milodarov

Spendenempfängerin f primateljica milodarov

umseitig sljedeća stran; lesen sie umseitige Erklärungen pročitajte objašnjenja odzad

umseits sljedeća stran

unzulässig nedopustljiv, nedopušćan

vermissen nimati, faliti, zgubiti, zgrišiti, zgrišati; ihn vermissen allesvim fali, svi ga zgrišaju; das Spiel ließ jegliche Spannung vermissenigri je falila napetost

verspannt nategnut

verzeihen oprostiti, oprašćati; verzeihende Geste gesta/znak oprošćenja

Vollzeitjob m puni posao, puno zaposlenje

wettmachen izravnati, nadomjestiti, izjednačiti; Schaden wettmachenpopraviti škodu; Verlust wettmachen izravnati gubitak; Versäumnis wettmachen izravnati zamudjeno

wiederkehren vrnuti se, vratiti se, najzad dojti, -jdem, došao; wiederkehrend ponavljajući se; wiederkehrende Aktionen akcije se ponavljaju; regelmäßig wiederkehrend periodičan, -čna

Deseta sjednica

Alarmfahndung hitna istraga; die Alarmfahndung verlief ergebnisloshitna istraga nije bila uspješna

Armutsgrenze prag siromaštva; an der Armutsgrenze leben biti na rubu siromaštva

ausmisten skidati, pomesti, -etem; temeljito spraviti, izbaviti se nepotribnoga

aussortieren izdvojiti, sortirati

Bedarfszuweisung financijska dodjela za izvanredne potriboće

Butterflocke (kul.) kusićak/pahuljica putra

Eisbergsalat ledena salata, kristalka

entweichen izlaziti, isticati; Gas entweicht aus der Leitung plin ističe iz plinovoda

Gleichschritt ujednačen korak, vojnički korak; im Gleichschritt marschieren biti na putu jednakim korakom

Grundrechtsbeschwerde osnovnopravna žalba, žalba zbog kršenja temeljnoga prava

Kabeltrommel kabelski bubanj

Kastenwagen škrinjasto vozilo, furgon

Krautfleckerl pl krpice na zelju, zeljove krpice

Laibchen hlipčac; flache Laibchen formen oblikovati plečaste hlipčace

Löffel žlica; gestrichener Löffel Mehl ravna žlica muke; gehäufter Löffel Mehl vrhom puna žlica muke

mährische Kroaten pl moravski Hrvati

Mittelpunkt središće; beruflicher Mittelpunkt poslovno središće

Mülltrennung odvajanje otpatkov po vrsti; Wie wird Mülltrennung praktiziert? Kako odvajamo otpatke po vrsti?

Schlitten sana pl, sanka pl; Schlitten (Auto) galiba od auta, luksuzna limuzina

schwärmen rojiti se; sanjariti; für etwas schwärmen oduševljavati se za nešto, obožavati

Selbständige samostalka

Selbständige(r) samostalac, -lca

Serviette servijeta, salveta; Serviettenknödel gubonci/fanjki iz servijete; Stoffserviette štofska servijeta, salveta od tkanine

Serviettenknödel pl gubonci/fanjki iz servijete

Staffelbewerb štafetno naticanje

Stapel kup, kupac

Stoffserviette štofska servijeta, salveta od tkanine

überkochen prekipiti; überkochende Emotionen užarene emocije; vor Wut überkochen pucati od jada

überreagieren pretirano/preosjetljivo reagirati

Zwischenlager privrimeno odlagališće, medjuskladišće