riči 2005. ljeta

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

Prva sjednica

aussetzen (sich) izložiti (se); sich einer Gefahr aussetzen izložiti se pogibeli, dati se u pogibel

belauschen prisluškivati

bereinigen raščistiti, urediti, riješiti; Schwierigkeiten bereinigenodstraniti/raščistiti poteškoće

bevormunden biti komu skrbnik; peljati koga stalno za rukicu (fig.)

Bevormundung stavljanje pod kuratel; deine stšndige Bevormundung geht mir auf die Nerven tvoje stalno podučavanje mi ide na živce

bewähren (sich) pokazati se sposobnim/uspješnim; ein Mittel hat sich bewährt sredstvo je isprobano/iskušeno

Blinddarmreizung razdraženost slipoga čriva

Burgenländische Kroaten siehe Burgenlandkroaten

burgenländischkroatisch siehe burgenlandkroatisch

Burgenlandkroate Gradišćanski Hrvat

Burgenlandkroaten pl Gradišćanski Hrvati

Burgenlandkroatin Gradišćanska Hrvatica

burgenlandkroatisch gradišćanskohrvatski

Ertragsanteil udio od porcijov; Ertragsanteile der Gemeinden udio od porcijov za općine

Freiraum slobodni prostor; sloboda

lauschen pažljivo slušati, posluškivati

Reiz draž, čar; milina

Reizwort rič draženja

Restrisiko preostali riziko, ostatak rizika; es bleibt ein Restrisikopreostaje odredjeni riziko

Vergangenheitsaufarbeitung predjelanje prošlosti

Vergangenheitsbewältigung svladavanje prošlosti, svladanje pršlosti

versuchen pokusiti, sproberati; skušavati; man ist versucht paćkati komu (dat.), tentati nač (ak.); ich bin versucht, am Gespräch teilzunehmen; paćka mi, takaj ča reći; ich bin versucht, ihm die Wahrheit zu sagen najvolio bi mu reći istinu

windisch vendski, vindišarski

Windische pl Vendi, Vindišari

Windische Ventka, Vindišarka

Windische Vend, Vindišar

Druga sjednica

abbrechen odlomiti; prekinuti; rušiti; ein Stück Brot abbrechenodlomiti kusić kruha; ein Theaterstück abbrechen prekinuti igrokaz;eine Beziehung abbrechen prekinuti odnos; ein Gebäude abbrechenrušiti zgradu

Abbruch m odlom; prekid; rušenje

Alleingang m postupak na vlašću ruku; im Alleingang kot pojedinac, na vlašću ruku, saâm

Asylwerber m prositelj azila

Blutbad n pokolj, klanje, masaker

Blutvergießen n proljivanje krvi

Bozen Bolcano/Bozen

Draufgabe f siehe Zugabe

draufgeben (na)dodati

Euregio/EuRegio Euregija; Euregio West Pannonia Euregija Zapadna Panonija

Probeführerschein m probna vozačka dozvola

Punkteführerschein m vozačka dozvola na bode

Reformstau m zastoj reformov

Schwangerschaftsabbruch m prekid trudnoće

Staatsoberhaupt n državni poglavar

Steuererleichterung f porezno/porcijsko olakšanje, olakšanje porezov/porcijov

Tsunami m tsunami, ija (veliki val/slap po morskom potresu)

überaltern prestariti

Überalterung f prestarost; Überalterung der Bevölkerung prestarost stanovničtva

unbestritten nedvojben, prez sumlje, neosporan

Vorstoß m proboj, prodor; einen Vorstoß machen prednjačiti predlogom, prodriti

Zugabe f (na)dodatak, -tka

Četvrta sjednica

abstoßend odbojan, oduran

Abtreibungsbefürworter m zagovornik pobačaja

Abtreibungsgegner m protivnik pobačaja

Achtung pažnja; preštimavanje, poštovanje; Achtung zollen iskazati poštovanje

Annerkennung f priznanje; Anerkennung zollen dati priznanje

Bezugsperson f peldodavna peršona, peršona pretkip, peršona povjerenja

Durchhaltekraft f izdržljivost, snaga izdržljivosti

entwarnen (na)javiti kraj/konac pogibeli

Friedenssehnsucht f hlepnja/čežnja za mirom

Frostschutz m obramba od mraza

Frostschutzmittel n sredstvo za obrambu od mraza, antifriz

funktionieren funkcionirati, djelovati, -lujem

gebrechlich slab, slabucak, slabušan

Glaubwürdigkeit f vjerodostojnost

Glaubwürdigkeitskrise f kriza vjerodostojnosti

Hochstimmung izvrsno/zvanaredno raspoloženje

Hoffnungsträger m er war mein Hoffnungsträger on mi je bio ufanje

kirchentreu vjeran crikvi

Lehrerlaubnis f dopušćenje za podučavanje, dopušćenje podučavati;Lehrerlaubnis erteilen dopustiti podučavanje

Leitfigur f ličnost vodilja

mitmischen – bei einer Entscheidung mitmischen suodlučivati

Nachrang m , Nachrang haben oduzeti prednost

Paketträger (am Fahrrad) m nosač na biciklu

Rasenmäher m kosilica

reformfeindlich protivreformski

übersteigert pretirano

übertauchen prehoditi, ignorirati; eine Grippe übertrauchen prehoditi gripu

umstritten problematično, nešto oko čega se svadja/svadjaju; eine umstrittene Frage problematično pitanje; eine umstrittene Lösungproblematično rješenje

ungeschönt nepolipšan

verknöchert okošćen

vertuschbar ča se more zatajiti

Vielfalt f mnogovrsnost

Vorhofflimmern n treptanje srčane pretkomore (med.)

Vorrang m Vorrang haben imati prednost

widersprüchlich protivrječan

Peta sjednica

Abspaltung raskol, odvojenje, otcipljenje

abwegig čudan, -dna, apsurdan, -dna

Änderung promjena, minjanje

ausweglos bezizgledan, prezizlazan

auswirken sich imati posljedice, uticati

Auswirkung djelovanje, učinak, posljedica, uticaj

bedecken pokriti; sich bedeckt halten držati se zadnjega reda, mučati kot vuk u rogozu

bevorstehend predstojeći

BZÖ – Bündnis Zukunft Österreich Savez budućnost Austrije

dementsprechend tomu odgovarajuć, polag toga, prema tomu

dringlich hitno; eine dringliche Anfrage hitno potribovanje, hitni upit

eindringend energično, odlučno, uvjerljivo; eindringlich warnen oštro opomenuti, oštro se zagroziti

Einnahmen pl prihodi; abnehmende Einnahmen prihodi, ki se smanjuju; die Einnahmen nehmen ab prihodi se smanjuju;zunehmende Einnahmen prihodi, ki rastu; die Einnahmen nehmen zuprihodi rastu

erklecklich priličan, -čna, znatan, -tna, velik; erkleckliche Anzahlpriličan broj

Hand ruka; etwas liegt auf der Hand biti očevidno/očigledno

interimistisch privrimen, provizoran, -rna, interimističan, -čna

Jahresumsatz godišnji promet

Kampf borba, bitka; erbitterter Kampf ogorčena/ljuta borba

Kaufkraft kupovna moć

Koalition koalicija; rot-schwarze Koalition črljeno-črna koalicija, koalicija Črljenih i Črnih; schwarz-orange Koalition črno-orandžasta koalicija, koalicija Črnih i Orandžastih

Kurswechsel promjena političke linije, preorijentacija

Lärmschutz zaštita/obramba od larme

Lärmschutzgesetz Zakon o zaštiti/obrambi od larme

Mehrheitsverhältnis većinski odnos; es gibt klare Mehrheitsverhältnisse većinski odnosi su jasni

Misstrauensantrag potribovanje za izreku nepovjerenja; einen Misstrauensantrag stellen potribovati izreku nopovjerenja

Mond misec; der Mond nimmt ab misec mledni; der Mond nimmt zumisec raste

müßig besposlen; suvišan, -šna, nepotriban, -bna; die Frage ist müßigto pitanje je zaman

Neuaufbruch novi početak, novi štart

Neuwahlen pl novi izbori

Öffentlichkeitsarbeit održavanje odnosov s javnošću

Presseerklärung izjava za štampu

rangeln   bariti se, bladati se

stehen stati; geschlossen hinter jemandem stehen složno stati za nekim; geschlossen hinter etwas stehen složno stati za nečim

Stimmungslage raspoloženje

Typenschein knjižica vozila

Überforderung preopterećenje, pretirano potribovanje; sie sind überfordert od njih se preveć potribuje

Umfragewert rezultat ispitivanja/ankete

Unterforderung premalo potribovanje; sie sind unterfordert od njih se premalo potribuje

Verbleib ostajanje; sie stimmten für seinen Verbleib in der Regierung glasovali su za to, da ostane u vladi

Vorfeld predbojišće; im Vorfeld pred, uoči; im Vorfeld der Wahlenpred izbori

Weiterverbleib ostajanje; sie stimmten für seinen Weiterverbleib in der Regierung glasovali su za to, da ostane u vladi

wertorientiert usmiren/orijentiran na vridnote; er ist wertorientiert on se redi po vridnota

Wirtschaftsstandort poslovno područje

Wortmeldung javljanje za rič; sich zu Wort melden javiti se za rič; in seiner Wortmeldung u svojoj izjavi; gibt es noch Wortmeldungen se još gdo javlja za rič

zögerlich neodlučno, štentajuć, zavlačujuć

Šesta sjednica

abspeisen otpraviti koga; nahraniti; damit lass ich mich nich abspeisen s tim nisan zadovoljan; so leicht lass ich mich nicht abspeisen tako lako se ne dam otpraviti

aufwändig drag, rastrošan, -šna, raskošan, -šna

Begabtenförderung f podupiranje nadarenih/talentiranih

Begabungsförderung f podupiranje nadarenosti/talentov

Bratpfanne f presura, kastarulja

Brutapparat ležnica, inkubator za pipliće, umjetna kočka

Bundesrat m Savezno vijeće

Bundesrat m poslanik u Savezno vijeće

Ehrenbeleidigung f uvreda/zbantovanje časti

eichen kalibrirati, normirati mjere i težine; eine Waage eichenkalibrirati vage

fächerübergreifend interdisciplinaran

Fläche f površina, areal; ausgleichsfähige Fläche (in der Landwirtschaft) zemljišće s mogućom kompenzacijom

Flächenwidmungsplan m posvetni plan površine, plan o odredjenju površine

Fremdwort n tudjica

Grünschnitt m zeleni otpad

Haltbarkeit f održivost, duratnost, trajnost

Heißländer m pregor

Heißried n pregor

Kehrseite f obrnuta/druga stran; Kehrseite der Medaille druga stran medalije

Kunde m kupac, klijent

Kundin f klijentkinja/klijentica

Kundenstock m klijentela, krug stalnih kupcev

Kopf mglava; Kopf oder Zahl orao ili broj (kovanice)

Lehnwort n posudjenica

Lehnübersetzung f prevedenica

lichtempflindlich ćutljiv na svitlost, fotosenzitivan

Lokalaugenschein m očevid, razgledanje na licu mjesta

Mail n mail, mejl, elektronska pošta

Mehrfachantrag m zbirno potribovanje, zbirna molba; molba pod različnimi imeni

mitbeteiligt imati udio, biti sudionika, biti član firme/društva

Naturschutz m zaštita prirode, obramba nature

plump neotesan, -sna, gruban, -na, nešikan; plumper Annäherungsversuch nešikan/neukusan pristup; plumpe Schuhegrubni cipeli, grubni šoljini; bakanči

Sämaschine sijaćica, sijaći stroj, mašina za sijanje

Schraubstock m stegača, škripac

Schweißapparat m svarivač

Seismologe m seizmolog

Setzgerät n sadilica

Sicherheitsrat (UN) m Vijeće sigurnosti

Spritzbalken m ručica štrcaljke/šprice

Tierschutzanwalt m pravobranitelj/advokat živin

Trennscheibe f ploča za rizanje

Trennscheibe vidi Winkelschleifer

überhaben biti zač/za nešto odgovoran; biti sit čega, imati nešto prik glave; eine Sache über haben biti nadležan za

Vorreiterrolle f uloga prvaka

Wilderer m krivolovac, zvirokradljivac

wildern krivoloviti

Wildwechsel m prijelaz zvirja; divljina/zvirje na cesti

Winkelschleifer m rizna brusilica

Zählerkasten m ormarić za brojilo

Zwinger m gajba za kucke

Sedma sjednica

Ablage f garderoba, odlagališće; Hutablage f polica za krljače

abschotten pregraditi, ograditi; sich abschotten ograditi se, zatvoriti se

abwägen odvagnuti impf odvagati, prosuditi impf prosudjivati; alle Pros und Kontras abwägen odvagati sve pro i kontra, prosuditi sve za i protiv

Anhaltspunkt m uporišće, argumenat

Ansporn m poticaj, ohrabrenje

anzapfen zabiti kanelicu/čep/pipu, vrći na kanelicu/čep/pipu, načeti bačvu; den Geldhahn anzapfen otvoriti pinezni izvor; dokopati se pinez; “ozapft is” načeto je

artgerecht adekvatan, odgovarajući vrsti

Ärztenotdienst vračiteljska služba pripravnosti

Aufsehen n senzacija, čudjenje; Aufsehen erregendizazvajući/prouzrokujući čudjenje; Aufsehen erregen izazvati čudjenje

aufstauen zagraditi, zagatati; Aggressionen stauen sich auf agresije se nakupljaju, agresije rastu

Ausreisestempel m izlazni pečat

Bereitschaftsdienst m služba pripravnosti

ehest najprije/najprlje; čim prije/čim prlje; das entspricht am ehestendem Original to odgovara najbolje, najveć, najjače originalu

eigenmächtig samovoljan, -ljna, na svoju ruku; eigenmächtige Verordnung von Arzneimitteln samovoljno prepisivanje vračtva

einhergehen koracati; diese Krankheit geht mit großen Schmerzen einher ov beteg je povezan s velikimi boli, ova bolest/nemoć je povezana s velikimi boli

Einreisestempel m ulazni pečat

elfenbeinfarben bjelokosne farbe/boje

Erreger m uzročnik; übertragbarer Erreger prenošljiv uzročnik

fordern potribovati, izazvati impf izazivati; gefordert sein biti izazvan;etwas ist eine große Herausforderung nešto je velik izazov

Gewissenserforschung f ispitanje dušnoga spoznanja, ispitivanje savjesti

Guthaben n dobro; Handy-Guthaben dobro na hendiju/handyju/mobitelu

Haarpracht f krasota vlasi

helfen pomoć, pomorem, pomogao, pomagati, -ažemi; jemandem auf die Sprünge helfen pomoći komu na noge

Hurrikan m tropski vihor, hurikan

Hutablage f polica za krljače

Notdienst mslužba pripravnosti; Ärztenotdienst m vračiteljska služba pripravnosti

Osma sjednica

Bankett n banket

Finanzmarktaufsicht f nadzor financijskoga tržišća

Kasse blagajna, kasa; zur Kasse bitten prezentirati/predložiti račun

Kurzzeitgedächtnis n kratkotrajno/kratkoročno pamćenje

Langzeitgedächtnis n dugotrajno/dugoročno pamćenje

Leckerbissen m poslastica, delikatesa

nachhineinim Nachhinein po tom, po svemu tomu, naknadno

ocker oker

ockergelb okeržuto

Öse f karika, karičica

Packelei f pakljanje, tajno paktiranje

packeln pakljati, tajno paktirati

partnerschaftlich partnerski

reißerisch senzacionalističan, senzacionalistički; reißerischer Berichtsenzacionalističan članak; reißerisch geschriebener Berichtsenzacionalistički pisan članak

Rückschluss m zaključak; Rückschlüsse ziehen zaključiti, povući zaključke

Runde f runda, krug, kolo; über die Runden kommen zmoći, obladati poteškoće

Salon- m salonski

salonfähig fin, fajan, za salon

schillern šanžirati, preminjati farbe; schillernd bliskav, preminljiv;schillernde Persönlichkeit bliskava ličnost

Schlankheitswahn m opsesija/manija/norija vitkosti, vitkomanija

Strähne f pram

strähnig cotav, pramast

Streber m štreber, karijerist

Streifen m trak, linija, štraf, pram

Vogelgrippe f ptičja gripa

Deveta sjednica

Aufstrich m namaz

ausgefeilt izbrušen; izdjelan, profinjen

ausgewogen uravnotežen, izbalanciran, harmoničan

Ballungszentrum n gusto naseljen centar

Besitztum n imanje, posjed

derzeit sada, ovčas

Euro-Zone f zona eura

Festnahme f uhićenje, ulovljenje

geloben položiti prisegu pred; der Bundespräsident hat den Landeshauptmann angelobt zemaljski poglavar je položio prisegu pred predsjednikom

Gewinnspiel n nagradna/dobitna igra

Hort m boravišće

Kronland n zemlja korune; Kronländer der Österr.-Ung. Monarchiezemlje austrijsko-ugarske korune

Lohnnebenkosten pl zbočni stroški plaće

Massenvernichtungswaffen pl oružje masovnoga zničavanja

Mehrumsatz m višak prometa

Nächtigungszahl f broj noćevanj

Pendlerwesen n pendlerstvo

proeuropäisch proeuropski

Spannweite f raspon, doseg

übernational nadnacionalan

übertragbar prenošljiv

überwältigend nadmoćan, veličanstven, impozantan

Umsatzzuwachs m porast prometa

unaussprechbar neizreciv; nesprogovorljiv

Unbill f nepravičnost; sramota

unternehmerisch poduzetnički

verlaufen (sich) rasteći se (tekućina); zabluditi; die Linie verläuft linija se proteže; die Krankheit verläuft gut beteg ima dobar tok

verlaufend razlivajući se; eine parallel verlaufende Straße paralelna cesta

verfärben preminiti farbu

verfärben (sich) minjati farbu; der Hersbst verfärbt den Wald jesen preminja lozi farbu, jesen preminja farbu loze

verfärbend minjajući/pušćajući farbu

vernichten zničiti, zničavati impf

vorgezogen uranjen; vorgezogene Wahlen uranjeni izbori; die Wahlen wurden vorgezogen odibralo se je ranije

Vorstellungsvermögen n sposobnost predočivanja; räumliches Vorstellungsvermögen sposobnost prostornoga predočivanja

Widerpart m protivnik, rival; jemandem Widerpart gebensuprotstaviti se komu

Deseta sjednica

Abgabenquote f daćna kvota

Abschreckung zastrašivanje

Abschreckungsmittel n sredstvo zastrašivanja

alleinstehend sam, neudata, neoženjen; stojeće na sami;alleinstehende Frau žena ka živi sama

Anschlag m atentat, napad; oglas, plakat; Gewehr im Anschlagpozicija ciljanja

Auslauf m ispust, slobodno gibanje, ogradjen prostor, istrčanje; der Hund hat nicht genügend Auslauf kucak nima dost slobodnoga gibanja

Bratsche f viola

flächendeckend ča pokriva svu površinu; fächendeckende Überwachung pregledavanje/kontrola cijele krajine

Fenstertag m mosni dan, dan med svetki

Feuchtgebiet n vlažni biotop, močvarno područje

Flügeltor n ljesa

Flügeltür f dvokrilna vrata

Gartenbank f vrtna klup

Gesundheitswesen n zdravstvo

Golfschaukel f golfišće

Hackgerät n okopač

Hochstand m lovačko čekališće, čeka

Installateur m inštalater

Kofferraum m prtljažnik

konflikthaft konfliktan, -na

Negerschnitten pl črne šnite

Sanitärarbeiten pl sanitarna djela, sanitarni posli

Schiebetor n posmucna ljesa, vrata na šina

Schiebetür f posmucna vrata

Schleife f vezanka, uzao, uzalj; Eisenbahnschleife željeznička petlja, željeznički uzalj; Schleife Eisenstadt uzao Željezno

Sonnenbrille f sunčeni očalji; Sonnenbrille mit optischen Gläserndioptrički sunčeni očalji

Spitzbuben pl mrižnica, pokrižano, lincer šnite

Streuobstwiese f sadovna sinokoša, sinokoša sa sadovnim stabaljem/drivljem

Stützpunkt m baza; ÖAMTC-Stützpunkt baza ÖAMTC-a

Türflügel m krilo vrat

U-Bahn f metro, podzemna željeznica

verheerend harajući, razoran, -na, zničavajući

verwerten ishasnovati, iskoristiti, predjelati; die Nahrung wird vom Körper verwertet tijelo predjeliva hranu

Vorfinanzierung f predfinanciranje

Wahrzeichen n znak, simbol

Warndienst m služba upozoravanja

Weiterverarbeitung f širenje

Werbetrommel f propagandni bubanj; Werbetrommel rührenpropagirati, na veliko vabiti

WIFO – Wirtschaftsforschungs Institut n WIFO, Institut za istraživanje gospodarstva

Zinshai m lihvar, agresivan kreditor

zurückhalten, sich uzdržati se

Zurückhaltung f uzdržanje, zadržanje, uzdržanost, uzdržljivost

Zwischenfrucht f medjusitva