riči 2000. ljeta

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

Prva sjednica

Ahnenforschermistraživač rodoslovlja, genealog

Autoknacker mauto-tat, auto-provalnik

Bundesstaatsreform freforma (sistema) savezne države

EBLUL – European Bureau for Lesser Used Languages EBLUL – Europski ured za manje hasnovane jezike

Einheit fsloga; Einheit in der Vielfalt jedinstvo u različnosti

Eisregen m ledena godina

Eiszapfen m ledeni curak, ledena špika, ledena svića

Europäisches Zentrum für Lebende Sprachen Europski centar za žive jezike

Europäisches Zentrum für Minderheitenfragen Europski centar za manjinska pitanja

Familienforscher m istraživač obiteljskih prilik; istraživač rodoslovlja

Familiengeld n pinezi za familiju/obitelj

Flügelmappe f kreljutna mapa, mapa s kreljuti

FUEV (krat. za) Föderalistische Union Europäischer VolksgruppenFUEN – Federalistička unija europskih narodnih grup

Gesellschaft für Bedrohte Völker f Udruženje za ugrožene narode

Graupelschauer m/n bablja sol, soljenika

Hacker m (kompj.) haker

interfraktionell adj interfrakcijski

Kinderscheck m dičji ček

Kongress der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Europas m Kongres europskih lokalnih i regionalnih zajednic, Kongres europskih općin

knacken pucati, praskati, pucketati, -am/-ećem; prebiti, – ijem, razbiti, -ijem; einen Code knacken dešifrirati kod; Autoknacker auto-tat, auto-provalnik

Kracher m praskalica

Kummer-Nummer f tele-pomoć

Laufbahnmodell n karijerni model

Lausitzer Sorben pl lužički Srbi, lužički Sorbi

Organentnahme f znimanje organa; der Organentnahme zustimmenprivoljiti znimanju organa

Organspender m darovatelj organa

plattdeutsch adj dolnjonimški

probiotisch probiotičan, -čna; probiotisches Joghurt probiotični jogurt

Schneeregen m snižna godina

Siegerpodest n pobjednički podest

sorbisch adj lužičkosrpski, sorpski

Tresorknacker m razbijač trezora/sefa

Vielfalt f raznolikost

Zeitlupe vrimenska lupa, slow-motion; in Zeitlupe aufnehmen snimati na slow-motion način

Zeitraffer mskraćeno prikazivanje; in Zeitraffer aufnehmen snimati za skraćeno prikazivanje

Druga sjednica

Abschlag m odbitak, popust; prvi udarac (šport)

Abschlagszahlung f nadomjesna naplata

Bundesministerin f savezna ministrica

Einschleifregelung f rješenje s postepenim približavanjem

Karenzgeld n potpora u karenciji; Anhebung des Karenzgeldespovišenje potpore u karenciji

Kassenleistung f usluga/plaćanje blagajne/kase;Krankenkassenleistung usluga/plaćanje bolesničke blagajne

Kraftakt m velik napor; odlučan čin, čvrsta odluka; svom silom; einen Kraftakt setzen učiniti svom silom; in einem Kraftakt beschließenodlučiti silnim činom

Landeshauptfrau zemaljska poglavarka (upotpunjeno pri sjednici 31.3.2000)

Langzeitarbeitsloser m dugoročno/dugovrimeno nezaposleni

Pensionsantrittsalter n starost za prestup u mirovinu

Postenvergabe f dodiljenje (djelatnih) mjest

Ruhensbestimmung f odredba o mirovanju dohotkov; ograničenje zasluška u mirovini

Selbstbehalt m samodoprinos, samopridržaj

Spaltung f raskol, rascipanost f, razdvojenost; politische Spaltungpolitički raskol

Ständestaat m staleška država

Vizekanzlerin f vicekancelarka

Wanderarbeiter m sezonski djelač; stranjski djelač

Treta sjednica

ausloten izmiriti dibinu olovnicom; izviditi

Ausschlussverfahren n postupak isključenja; Ausschlussverfahreneinleiten pokrenuti postupak isključenja

Bachblüten plf Bachovi cvijeti

Ewiggestriger m prikčerašnji, starodavnjak

Kampfabstimmung f odlučujuće glasovanje

Landeshauptfrau f zemaljska poglavarka/poglavarica

rechtsextrem desno-ekstremistički

Regierungsbeteiligung f sudjelovanje u vladi

regierungsfähig sposoban za vladu

Sager m poentirana izreka

Schlusslicht n zadnja svića; zadnji, poslidnji

Schonfrist f vrime zgledanja, vrime tolerancije

Schulterschluss m alijansa, skupni otpor; einen Schulterschluss bilden braniti se ramen do ramena

Seitensprung m prevara u hištvu; prevara partnera

Sparschwein n kasica-prasica

Stammbeisel n najdraža krčma

Stammtisch m stol za stalne goste, krčmarski krug (fig.)

Weichzeichner m ublaživač

Wiederbetätigung f ponovno djelovanje; nationalsozialistische Wiederbetätigung ponovno nacionalsocijalističko djelovanje

Četvrta sjednica

Anhängsel n privisak

basteln izdjelivati

Bundesgeschäftsführer m savezni poslovoditelj

Bundesgeschäftsführerin savezna poslovoditeljica

Bundeskanzlerin f savezna kancelarka

Koalitionspartner m partner u koaliciji, koalicijski partner

liebäugeln špekulirati na nešto, špičiti na nešto; namigovati nekomu

Meinungsbildung f formiranje/stvaranje mišljenja

Menü n meni

originell osebujan, originelan

Parteivorsitz m predsjedničtvo stranke/partije, partijsko predsjedničtvo

Sachargument n činjenični argumenat, stručni argumenat

Stauraum m prostor za odlaganje, mjesto za deponiranje

Peta sjednica

Anteil m udio; an etwas ~ haben imati udio u čemu; Bevölkerungs~udio stanovničtva

Auflösung – raspušćanje, razvezanje, ukidanje, raspadanje; razlučivost, raslučljivost; empfohlene ~ (tehn.) preporučena razlučivost/razlučljivost; ~ eines Rätsels razvezanje ganjke; ~ eines Vereins raspušćanje/ukidanje društva; Selbstauflösung eines Vereinsraspadanje društva

aussprechen izgovoriti, izgovarati, sprogovoriti, sprogovarati, artikulitati; sich ~ porazgovoriti se; sich für etwas ~ izjasniti/izraziti se za nešto

bekennen priznati, valovati; ÷sterreich bekennt sich zu seinen Volksgruppen Austrija prihvaća svoje narodne grupe; sich zu etwas bekennen izjasniti se za nešto, priznati; seinen Glauben ~ valovati svoju vjeru

beschicken poslati; ein Gremium beschicken poslati zastunika u gremij; einen Hochofen ~ puniti visoku peć/talionicu

Betreuungseinrichtung f – skrbišće

Bevölkerungsanteil – udio stanovničtva

erliegen prestati, zastati; ležati, podleći; zum Erliegen kommenzastati, prestati; der Verkehr kam zum ~ promet je zastao, došlo je do zastoja u prometu

Junggebliebene m/f – človik mladoga srca

Staatsgrundgesetz n – temeljni državni zakon

Verkehrsstau m – zastoj prometa

Wiedergründung f – ponovno utemeljenje

Zuschlag dodatak; doplatak; dosuda; die Firma bekam den ~ poduzeće je dostalo nalog; Zuschlag (bei einer Auktion) dosuda (pri aukciji)

zuschlagen dodati, udriti, udariti, zabušiti, dodiliti, pripisati; einem Staate etwas zuschlagen pripojiti državi; auf einer Auktion etwas zuschlagen nešto dosuditi pri aukciji

Šesta sjednica

Aktenordner m mapa za spise

Anbaufläche f zasadjena površina, posijana površina, zasadjeni areal, posijani areal; als Anbaufläche gewidmen naminjeno kot areal za uzgoj

Auslandsgespräch n inozemni/internacionalni telefonat

Ausrutscher m ( kol.) lapsus; nedočekan zgubitak (šport); es ist ihn ein Ausrutscher passiert on se je zablecnuo, njemu se je sfaknulo

Bewässerungsanlage f naprava za poljivanje/navodnjavanje

blickdicht neprovidan; blickdichte Strümpfe neprovidne čarape

Bundfaltenhose f nabrane hlače

Dürreperiode f perioda suše

Eisenbahner gewerkschaft f sindikat željezničarov

Energieabgabe f (dodatni) porez na energiju

Erdbeerbauer m jagodar, seljak ki uzgaja jagode

Ferngespräch n daljinski telefonat

Gemüsebauer m povrtljar, seljak ki uzgaja povrće/zelenje

Gesprächsgebühr f telefonska taksa

Gewerkschaft öffentlicher Dienst f sindikat javnih službenikov

Grünbrache f zeleni užeg, zeleno praško

Inlandsgespräch n nacionalni telefonat

Klettverschluss m torica (za zatvaranje)

Nebenbahn f lokalna željeznica

notreif (werden) pred dobom/silom uzrejati; notreifes Getreide pred odbom uzrejano žito

Obstbauer m voćar/sadjar, seljak ki uzgaja voće/sadje

Ortsgespäch n lokalni telefonat

Personalberater m savjetnik/tanačnik za izbor perzonala

Personalbetratung f savjetovanje/tanačenje za izbor perzonala

Pleite f bankrot, ekonomska propast; Pleite machen bankrotirati, začihariti, ekonomski propasti

Postgewerkschaft f sindikat poštarov

Preisabsprache f dogovor o cijeni

Quellwolken plf kumulusi; Quellwolkenbildung stvaranje kumulusov

Schönwetterperiode f perioda lipoga vrimena

Sparkurs linija sparanja

Stadtkern m središće/centar/jezgra varoša

stehen stati, stojim, stao; hinter jemandem/etwas stehen stati za kim/čim, podupirati nekoga/nešto, jačati nekoga/nešto

Steuergerät n naprava za reguliranjen

Strombörse f burza (električne) struje

Strommarkt m tržišće električne struje

Stromzähler m brojilo struje

Sedma sjednica

andenkenetwaspočeti razmišljati o nečem, natuknuti misao

ansatzweise u klici; ansatzweise vorhanden u klici postojati

Apfelspalten plfpohane jabukove škalice

Asylwerber m prosac/uprošnjak za azil

Ausländerbeschäftigungsgesetz n zakon o zapošljavanju strancev

Babyklappe (für Kindesweglegung) f klapka/obločić za odlaganje bebijev

Bratapfel m pečena jabuka

Bügelfalte f zatiglani nabor

Erntehelfer m žetveni pomagač

farblos bezbojan, -jna, prez boje/farbe; bled

flauschig čupav; flauschiger Stoff čupava tkanina

Grenzgänger m redoviti prelazmik granice; illegaler Grenzgängerilegalni prelaznik granice

Kernseife f domaći/sirovi sapun

Kopfstütze (Auto) f potpor za glavu (auto)

Landschaftsbild n izgled krajine, krajolik; etwas stört das Landschaftsbild nešto kvari izgled krajine

Leistungssport m vrhunski šport

Massenkarambolage f masovna karambolaža

Nebendarsteller m sporedni glumac

nussig orihast

Ortsbild n izgled sela

Prozentpunkt m relativni postotak;um 3 Prozentpunkte steigenpovećati se za 3 relativne procente

Rolltreppe f pokretne štige, eskalator

Schlitz m raspor, razriz

Schmierseife f mazivi/meki sapun

Schopfbraten (Schweinefleischsorte) m svinjska vratina

Schweißdrüse f potna žlijezda

Spurenelement n element u slijedu

Studiengebühr f študijska taksa

tailliert tajliran

verwöhnen ugadjati; das Auge verwöhnen ugadjati oku, goditi

Waschlappen m frotirska rukavica; slabić; krpa

Wegwerflinsen plf kratkovrimenske leće

weichfließend mekotekući, -a, -e

Zustellpostamt n dostavna pošta, dostavni poštanski ured

Osma sjednica

Anstiegpovišenje, porast; sprunghafter Anstieg skokovito povišenje, skokoviti porast

Aufguss (Sauna) naliv

Bergegerät sprav za spašavanje/dizanje/izvlačenje

bergen spasiti, spašavati, dizati, izvući, izvlačiti; izbaviti; kriti

Bergung spašavanje, spasenje, dizanje, izvlačenje

Bergungsaktion akcija spašavanja/dizanja/izvlačenja

Bergungsmannschaft spasilačka ekipa

Bindungsfrist rok vezanja

BSE-Virus BSE-virus

EKIS-Polizeisystem Elektronisches kriminalpolizeiliches informatinskssystem Ekis-sistem, Elektronski informacijski sistem kriminalne policije

entspannen (sich) opušćati (se), umiriti (se), stišiti (se), smiriti (se);die Lage hat sich entspannt situacija se je smirila/utišila

Entspannung opušćanje, umirenje, umirivanje, smirenje, smirivanje; popušćanje, stišenje, stišavanje

Geschenkband ukrasni trak; goldenes Geschenkband pozlaćen trak

herunterladen skinuti, skidati; aus dem Netz herunterlade skinuti s mriže

Knabbergebäck slane grickarija

Kraftfutter jaka krma

Leitkultur mjerodavna kultura

Mandel mandulica; blättrige lisnate mandulice; gesplittertenatrijeskane mandulice

Muskelentspannung opušćanje/raslabljenje mišićev

Preisanstieg porast/povišenje cijene

Reizgas nagrizljivi plin

Rinderwahnsinn govedja mahnenost

Rollkragenpullover pulover sa zavrnutim kolenarom

Schadenersatzforderung potribovanje odštete

schmöckern prelistavati knjige, listati u knjiga

Spitzel doušnik, špion

Spitzelaffäre doušnička afera, doušnički skandal

Strahlungswärme teplina/toplina zračenja

Tauerntunnel Tauernski tunel

Teppichboden tepih-tla

Tiermehl živinska muka

Unterhaltszahlung plaćanje za uzdržavanje

weihnachten es weihnachtet dušati po božićnu; Božić je pred vrati

Weihnachtsstimmung božićno raspoloženje

Wertanlage vridnosni ulog

Zimmerpflanze sobna raslina

Zugseilbahn žičara