Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću

30.05.2012


Ovu ekolingvističku monografiju su izdali Hrvatska matica iseljenika, Austrijski kulturni forum Zagreb i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Cijena knjige je 25,- eurov.

Opsežna monografija dr. sc. Aleksandre Ščukanec Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću na 432 strani nudi cjelovitu suvrimenu sliku stanja gradišćanskohrvatskoga jezičnoga blaga i dominantnih procesov u njegovoj kulturološkoj dimenziji početkom 21. stoljeća u germanofonoj zajednici u Austriji. Knjigu je objavila Hrvatska matica iseljenika uz potporu Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov kot i Austrijanskoga kulturnoga foruma sa sidišćem u Zagrebu. Recenzent ove izvorne znanstvene študije je renomirani stručnjak s područja dodirnoga jezikoslovlja od Sveučilišća u Zagrebu prof. dr.sc. Velimir Piškorec. Urednica knjige je Vesna Kukavica. Knjiga Aleksandre Ščukanec Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću ima osam poglavljev i sadržava rječnik germanizmov s 1200 natuknic.

Knjiga Aleksandre Ščukanec daje detaljan uvid u problematiku uticaja nimškoga jezika na gradišćanskohrvatski iz nekoliko perspektivov: sistemskolingvističke, sociolingvističke i jezičnobiografske. Pri sastavljanju korpusa germanizmov se autorica nij ograničila nek na pisane tiskane izvore, nego je zvana govorenoga jezika (radijskih i televizijskih emisijov) zela u obzir i jezik foruma kot i internetskih blogov, ki je blizak govorenomu jeziku. Na ov način isčrpno su obdjelani spomenuti sistemskolingvistički aspekti nimško-hrvatskoga jezičnoga dotaknjenja u Gradišću. Jezičnobiografski teksti, pisani i transkribirani, su imali dvojnu funkciju u ovom istraživanju. S jedne strani zeti su kot primjeri gradišćanskohrvatske jezične produkcije i su uključeni u izvore za sastavljanje korpusa germanizmov, a s druge strani su služili kot izvori za kvalitativno impostiranu analizu sociolingvističke slike gradišćanskohrvatske zajednice iz jezičnobiografske perspektive.

 Pokidob da se u ovoj knjigi obdjeluje jezična problematika hrvatske nacionalne manjine u Austriji, ka je tokom već od pet stoljeć mogla očuvati svoj jezik, kulturu i identitet, ali ka je od ljeta do ljeta brojno sve slablja i izložena sve većemu pritisku germanofone okolice, ovo istraživanje je znatan doprinos ekolingvističkim namjeram, da se opišu ugroženi jeziki i da se tako upozori opća i znanstvena javnost na potriboću njegovoga očuvanja. U kontekstu istraživanja hrvatsko-nimškoga jezičnoga dotaknjenja je govor o vridnom doprinosu tomu relativno novomu jezikoslovnomu području i to u prvom redu zbog toga, ar nimško-hrvatsko dotaknjenje u Gradišću nij proučavan ni analiziran interdisciplinarnim pristupom kot je priminjen u ovom istraživanju. Vlašćim analitičkim instrumentarijem autorica je došla do novih rezultatov o sistemskolingvistički, sociolingvistički i jezičnobiografski fenomeni hrvatsko-nimškog jezičnoga dotaknjenja u Gradišću. Iz ovogo svega se vidi, da ova jezikoslovna monografija nij samo vridan doprinos korpusu akademskih tekstov o hrvatsko-nimškom jezičnom dotaknjenju, nego je i svojevrstan dijakronski i sinkronski impostiran panoptikum gradišćanskohrvatske problematike, ke ćedu s istim zanimanjem čitati i znanstveniki i laiki.

 Autorica je rodjena 1984. ljeta u Zagrebu. Po završenoj XVI. gimnaziji, 2002. Ljeta upisuje študij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po završetku študijov, od 2007. ljeta djela kot znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2011. ljeta, a ova knjiga je rezultat istraživanj, ke je izvršila tokom pisanja disertacije.

Članak o ovoj knjigi s naslovom «Aleksandra Ščukanec. Jezične biografije Gradišćanskih Hrvata» je objavljen u Hrvatskom iseljeničkom zborniku 2012. (Hrvatska matica iseljenika, Zagreb 2011. ISSN 1330-3724, ISBN 978-953-6525-60-7)

Aleksandra Ščukanec: Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću, Hrvatska matica iseljenika, 2011, 432 str.

Nakladnik: Hrvatska matica iseljenika Zagreb, Trg Stjepana Radića 3.

e-mail: hmi-info(at)matis.hr, www.matis.hr

Suradnička ustanova:

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Trajštof, Trg DDr. Štefana Laszla 1, Austrija, e-mail: info(at)zigh.at, www.zigh.at

Za nakladnika: Katarina Fuček

Urednica: Vesna Kukavica

Recenzent: prof. dr.sc. Velimir Piškorec

Oblikovanje korica: Luka Gusić & Jasenka Bulj

Tiskara: Markulin

 CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 792158, ISBN 978-953-6525-59-1