aktualizirano: 05.03.2009.

ča (je to) za?

obrazloženje:

Svaki jezik ima svoja vlašća pravila, svoju vlašću strukturu i svoje vlašće konstrukcije. Kad govorimo tim jezikom, se tribamo držati tih pravil.
Mi mnogo puti osebitosti nimškoga jezika prenosimo u hrvatski jezik, premda u hrvatskom ya svaki germaniyam postoji alternativa.
Kad na priliku jutro kanimo doznati, kakovo vrime je, se držimo nimške konstrukcije: "Ča je danas za vrime?"

Nimšku konstrukciju "was für ein" prevodimo od riči do riči s rezultatom: "ča je to za" – kompliciran red riči. Za "was für ein" u hrvatskom jeziku imamo: kakov, kakova, kakovo.

Pravilno je ada pitati: Kakovo vrime je danas?

Mogli bi nabrojiti mnogo slučajev u svakidanjem žitku, kade moremo ubajti germanizme.

primjeri:

Ča za film si čer vidila? Pravilno rečenica glasi ovako: "Kakov film si čer vidila?"
Ča je to za vuna? Pravilno: Kakova vuna je to?
Kakova kitica je to?

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall