aktualizirano: 10.02.2009.

imena na -cki i -ski

korektno:

"Labudovo jezero" od Čajkovskoga

folišno:

"Labudovo jezero" od Čajkovskija

obrazloženje:

Imena, ka završavaju na –ski ili -cki, se po gramatičkom zakonu dekliniraju po pridjevskoj/adjektivnoj deklinaciji, i to ovako: Čer sam bio u operi i sam vidio balet "Labudovo jezero" od Čajkovskoga.
Krivo bi bilo, deklinirati obiteljska imena: Čajkovski, Dostojevski, Kreisky, Vranitzky, Poljanski, Zrinski itd. po muškoj deklinaciji.
Gdo vlada ruskim jezikom, onomu je poznato ovo gramatičko pravilo. To je ujedno dokaz, da med slavskimi jeziki postoju paralele.

gramatika §: 400

primjeri:

Od bivšega saveznoga kancelara Vranitzkoga u zadnjem vrimenu nismo već ništa čuli.
Mojemu prijatelju Majakovskomu nije pravo spomenuti njegove zasluge.
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga u Zagrebu je pravo muzičko svetišće.
Trockomu su pikom za led raskolili glavu.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall