riči 2004. ljeta

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

Sedma sjednica

Abstinenzler m apstinent

Abstinent m vidi Abstinenzler

Abstinenzlerin m apstinentica

Agrardiesel m agrarni dizel

aufbrechen silom otpriti/otvoriti; Tür aufbrechen razbiti vrata

Anrainer m medjaš, prvi susjed, susjed

ausgliedern izlučiti, -čivati, izdvojiti, -vajati

Ausgliederung f izlučenje, izlučivanje, izdvojenje, izdvojivanje; Ausgliederung aus der Bundesverwaltung izdvojenje/izlučenje iz savezne uprave

Betriebsrat m gremij zastupničtvo zaposlenih, zaposleničko vijeće

Betriebsrat m zastupnik zaposlenih, zaposlenički vijećnik

Arbeitnehmervertretung f zastupničtvo posloprimcev

Arbeitnehmervertreter m zastupnik posloprimcev

Arbeitgebervertreter m zastupnik poslodavateljev

Arbeitgebervertretung m zastupničtvo poslodavateljev

Osma sjednica

Ausgleichszahlung kompenzacijska premija

Berechtigung dopušćenje; nur mit Berechtigung samo s dopušćenjem

Bunker bunker; Kohlenbunker skladišće ugljena

Diebstahlwarnanlage alarmni sistem protiv kradje

Diesel dizel

Eckspannmappe mapa s gumicom

fern dalek; Ferne Osten Daleki istok

Fernseher gledatelj televizije

Finder nalaznik

Finderin nalaznica

Fläche površina; beihilfefähige Fläche površina s pravom na pripomoć

Fluglotse kontrolor leta

Fräse (tehn.) glodalo, glodalica Schneefräse glodalica za snig

fräsen (tehn.) glodati; izglodati

Fräser glodač

Freudenhaus bludna hiža, bordel

gefrieren smrznuti se, -nem, smrzivati se, -zujem; gefrierender Nebelmagla ka se smrzava

Kohlenbunker skladišće ugljena

Landsmannschaft udruženje domorocev; Burgenländische Landsmannschaft Gradišćansko udruženje domorocev

Nebel magla; gefrierender Nebel magla ka se smrzava

Osten istok; Ferne Osten Daleki istok

plum nešikan, gruban, neukusan; plumper Annäherungsversuchnešikan/neukusan pristup; der Figur nach war sie plump po figuri je bila raskvašena; plumpe Schuhe grubni cipeli, grubni šoljini; bakanči

Schneefräse (tehn.) glodalica za snig

übrig ostali, zviška; übrig haben für etwas imati nešto rado; übrig haben für jemanden imati koga rado, simpatizirati s kim

Deveta sjednica

Aktionstag akcijski dan, dan akcije/akcijov

Glaskeramikkochfeld keramična ploča za kuhanje

Graz Grac, Grace; der Grazer m Gračan; die Grazerin f Gračanka;Grazer grački

Grazer Gračan

Grazer grački

Grazerin Gračanka

Haussammlung pobiranje po stani

Heiligenschein svetački vijenac, aureola, vijenac svetosti,

Hitzeriegel pregor

Hochleistungsbahn visokobrzinska željeznica, željeznica visoke hitrine

Hochleistungsstrecke visokobrzinska pruga, pruga za visoku hitrinu

Hochwassereinsatz akcija pomoći pri poplavi

Hochwasserrückhaltebecken bazen protiv poplave, polder, retenzijski bazen

hoditi hoditi, iti, idem, išao, (greti), grem, išao; den Teig gehen lassendati tijestu zahadjati/zdizati se

hunderte sto i sto, parsto

Internet-Shop internet-shop, internet-trgovina

Kapitalmarkt tržišće kapitala

Karl Franzens Universität Graz Gračko sveučilišće (Karl Franzens univerzitet)

Karl-Popper Schule škola Karla Poppera

Kittsee Gijeca; Kittseer giječanski, giječki

Kleinlöschfahrzeug malo ognjogasno/ognjobransko vozilo

Kokosbusserl kokosova puslica, kokos-puslica

Kurzschlusshandlung nagao/nepromišljen čin

Ladenöffnungszeit djelatno vrime trgovine

Laufmasche pobignuta očica/zamka

Teig tijesto; den Teig gehen lassen dati tijestu zahadjati/zdizati se;dem Teig ruhen lassen dati tijestu počivati

überdrüssig sein grostiti se; biti prezasićen; biti sit; biti dosta nečega (toga mi je dosta)

Deseta sjednica

Energie energija; erneuerbare Energie obnovljiva energija

Fotovoltaikanlage fotovoltaički/fotonaponski uredjaj

Gesindel žlojsa

Lichtscheue strah od svitlosti, fotofobija; lichtscheues Gesindelžlojsa ka se boji javnosti

Marktkommissar tržišni komisar; kotrig komisije za nutarnje tržišće (EU)

mild blag, krotak, -tka; mildes Wetter blago vrime

Möwe galeb

Müllvermeidung spričavanje nastanka otpatkov

nachwachsen opet zrasti; obnoviti; nachwachsender Rohstoff biološki obnovljiva sirovina

Neuschnee novi/friški snig

normalerweise obično, normalno

Pappmaschee papmaše

Pflichtgegenstand obavezni predmet; alternativer Pflichtgegenstand alternativno obavezni predmet

Ratsvorsitzender (EU) predsjednik Vijeća EU

Rohstoff sirovina; nachwachsender Rohstoff biološki obnovljiva sirovina

schließen zapriti, zatvoriti, zaklenuti, zaključati

Schneeschauer povrimeno naglo sniganje; heftige Schneeschauer

Sonderurlaub izvanredni odmor

Sprachminderheit jezična manjina

unbeschadet negledeć

Vertretung zastupničtvo, zastupanje; ständige Vertretung stalno zastupničtvo

Wahlpflichtfach fakultativno obavezni predmet

Wertschöpfungsanteil udio stvorene vridnosti

Wildschutzzaun zaštitna/obrambena ograda za divljinu

Witterungseinfluss uticaj vrimena

Zividiener obaveznik civilne službe

Zuckerkrankheit šećerna bolest, cukorni beteg, diabetes

zwischenrufen prekinuti povikom