Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


dvoljetni/dvaljetni/dviljetni

Richtig dvoljetni
Falsch dvaljetni, dviljetni
Begründung Složeni pridjev "dvoljetni" je skupa zrastao od broja "dva" i od imenice "ljeto". Ove dvi osnove se povezuju spojnikom "o", a rezultat je "dvoljetni". Analogno se postupa s "tri" i "četiri": dvoljetni, troljetni i četveroljetni. Sufiks -ni obično ima pridjev za prvu osnovu. U našem slučaju se redni broj "dva" ponaša kot pridjev. Na priliku: Započela je dvoljetni studij.
Grammatik § 912
Beispiel(e) Ostavila ga je po četveroljetnoj vezi. Naredili su mu troljetnu terapiju. Dvoljetna koalicija se je raspala zbog medijskoga pritiska.

Zurück