Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


internetski portal ili internet-portal

Begründung "Internet-portal" je polsloženica. Ovde su došle skupa dvi riči, a svaka je pridržala svoj karakter. One su povezane crticom. U aktivnoj jezičnoj upotrebi ćemo deklinirati samo drugu rič: Na internet-portalu našega instituta se moreš informirati o našem djelovanju. Ako je moguće, od prve riči stvoriti pridjev, ćemo to udjelati u smislu boljega stila. Reći ćemo: Vridno je viditi naš internetski portal. Ono, ča na internetu postoji, na priliku forum ili kriminal, ćemo opisati pridjevom: internetski. Govorit ćemo o internetskom forumu ili internetskom kriminalu. Istotako ćemo namjesto festival-ured reći festivalski ured, namjesto emajl-nakit ćemo hasnovati emajlni nakit ili nakit od emajla. Filmski režiser je bolji izbor nego film-režiser, a parfemsko ulje bolje nego parfem-ulje.
Grammatik § 719, 832
Beispiel(e) Dandanas skoro u svi varoši imamo internetske kavane. Ovoljetni festivalski program je izvanredan. Parfemski flakon, koga držiš u ruka je prazan.

Zurück