Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


informacija: informacijov ili informacijev?

Richtig informacijov
Falsch informacijev
Begründung Imenice ženskoga roda, tudjice, sa sufiksom -ija imaju u genitivu množine nastavak -ov. Tu su na priliku riči: arterija-arterijov, familija-familijov, gimnazija-gimnazijov, komedija-komedijov, porcija-porcijov, prostorija-prostorijov. Krivo je ada reći "informacijev", ar imenica ne završava na palatalni suglasnik/konsonant "j", da bi nam bio potriban nastavak "-ev". Imenica ženskoga roda "informacija" završava na "a" i zato hasnujemo nastavak "-ov".
Grammatik § 344
Beispiel(e) Sam ti pribavila dost informacijov za tvoje djelo? U Tretom svitu mnogo familijov živi na pragu siromaštva. Ta teatar se financira u prvom redu od komedijov. U Austriji se svaki samozaposleni naplaća dost porcijov.

Zurück