Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


dvi ljeta/dvoja ljeta, tri ljeta/troja ljeta

Begründung Imenica "ljeto" je sridnjega roda. Kad s njom povezujemo broje "dva" i "tri", rijetko hasnujemo sridnji rod, ada "dvoja, troja ljeta", iako bi to po logiki odgovaralo gramatiki. Uz "ljeto" hasnujemo skoro isključivo ženske oblike "dvi" i tri", ada: dvi ljeta, tri ljeta. Kad govorimo neki jezik, se obično držimo odredjenih zakonov gramatike. Kad bi naime govorili onako kot nam se zavidi prez obzira na gramatička pravila, nas naš partner, s kim se razgovaramo, ne bi razumio. Na sriću se jezik more opisati gramatikom, iako postoju i odstupanja od sistema, a to su pak iznimke kot u ovom slučaju.
Grammatik § 506
Beispiel(e) Dvi ljeta dugo je boravila u inozemstvu. Trideset tri ljeta je star, a još svenek singl.

Zurück