Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


trgovački/trgovinski/tržišni

Begründung Sve tri riči su pridjevi, adjektivi i imaju posla s trgovanjem. Ipak se svaka rič ima svoj poseban kontekst. "Trgovački" se odnosi na trgovce, "trgovinski" na trgovinu, a "tržišni" na tržišće. Trgovčki know-how je potriban u trgovinskom svitu, da bi se trgovac mogao probiti u tržišni okviri.
Beispiel(e) Trgovački centri (ako se stavlja teđišće na trgovce)/trgovinski centri (ako se stavlja težišće na trgovinu) su nastali jako popularni. Trgovinski deficit države raste i nadalje. Tržišna vridnost akcijov se je znatno smanjila.

Zurück