Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


cimitor, cukor

Richtig cimitora, cukora
Falsch cimitra, cukra
Begründung Imenice cimitor, cukor, kantor, ambasador, televizor su tudjega porijekla. Sufiks -or ili -tor ostaje i pri deklinaciji. Nije moguće izostaviti suglasnik "o". Bila sam na cimitoru poljati kitice. Nisam ti cukora u kavu!
Grammatik § Zač nije moguće reći "cukra/cimitra"?
Beispiel(e) Nije zdravo jisti preveć cukora. Kad na većer hodiš po cimitoru, ćutiš neobičan mir u sebi! Pokopali smo bivšega kantora na novom cimitoru domaćega sela.

Zurück