Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


star/stari: odredjeni i neodredjeni pridjev

Obrazloženje Pridjevi/adjektivi u hrvatskom jeziku moru biti odredjeni i neodredjeni. Odredjeni odgovaraju na pitanje "ki": lipi varoš, a neodredjeni na pitanje "kakov": lip varoš. Pridjev u neodredjenom vidu more biti i dio predikata: Varoš je lip. Odredjeni oblik pridjeva more biti i sastavni dio vlastitih imen i stručnih nazivov: Stari Hodas, Veliki tajedan, državni ugovor, cestni promet. Odredjeni i neodredjeni vid imaju kvalitativni i materijalni pridjevi. Kvalitativni pridjevi opisuju svojstva: star, lip, spametan. Materijalni pridjevi nam uvadjuju, od kakovoga materijala nešto postoji: staklen, driven, voden.
Gramatika § 376, 377, 380, 394, 395, 396, 1593, 1601
Primjeri Stari konj je crknuo. (Odredjeni pridjev: ki? Mišljen je odredjeni konj, on ki se je zvao Hanzi.) Kad je konj star, teško vliče plug. (Neodredjen pridjev: kakov? Bilo ki konj, ki je star, teško vliče plug, nij upravo mišljen Hanzi.)

Najzad