Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


slijediti koga/ča

Folišno slijediti komu/čemu
Obrazloženje Za mnoge glagole je tipično, da odredjuju padež/kasus objekta. Tu posebnost u gramatiki zovemo rekcija. Pravoda ovo valja samo za takozvane prelazne/tranzitivne glagole, ki ne moru biti sami prez objekta. Takov glagol je i slijediti. On nam prez objekta ne more poručiti ništa. On je vezan uz svoj objekt, ki stoji u akuzativu. Kad glagol za sobom vuče objekt u akuzativu, je pravi prelazni glagol. Na priliku: Ja ću mojega prethodnika slijediti u pogledu na disciplinu. Slijediti koga znači, nastaviti stil nečijega djela. Ali slijediti more značiti i "javljati se za nečim". Onda je objekt u nominativu: Za prvim oduševljenjem slijedi ravnodušnost.
Gramatika § 555, 556
Primjeri On ga je slijedio. Zločinac ju je slijedio u polnoć. Nisam te kanila slijediti, ar sam kanila koracati vlašćim putem. Nastavak slijedi! Slijedit ću tvoj tanač.

Najzad