Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


priroda/natura/narav

Korektno Bio sam se šetati u prirodi.
Folišno Bio sam se šetati u naravi.
Obrazloženje Obadvi riči "priroda" i "narav" moremo nadomjestiti ričom: natura. Ipak postoji med prirodom i naravom velika razlika. Mnogokrat se za prirodu veli narav, ča ali nije pravilno. Priroda je materijalni svit okolo človika, svit životinj i biljkov, brigi i jezera, rijeke i morja, nebo i zemlja. A i človik je dio prirode. Priroda je živa i neživa. Sve ča živi, diše i se kreće, je živa priroda, na priliku ptice i ribe i svi drugi organizmi, živa bića. Neživa priroda su na priliku kameni i minerali, ali i voda i zrak. Narav je človičja natura, njegov prirodjeni temperament i njegov karakter. Svaki človik je drugačiji. Jedan ima veselu narav, a moremo reći i da ima veseo naturel. Drugi je skroman i ozbiljan, treti je nagao ili zabljiv, četvrti je živ i agilan itd. Rič narav ćemo upotribiti u vezi s človičjimi svojstvi. Kad budemo mislili na oblake, životinje, na cvijeće i na srebro, ćemo uključiti prirodu. Umjesto riči "priroda" moremo reći "natura", a umjesto riči "narav" moremo istotako reći natura. Ali "priroda" nije "narav".
Primjeri Bio sam se šetati i sam uživao lipotu prirode. On ima naglu narav. Dandanas je svakomu človiku važno, skrbiti se za prirodu, Svaki zna, da je miroljubiv po naravi.

Najzad