Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


zamjenice "ki, ko, ka" i "čiji, čije, čija"

Obrazloženje Med odnosnimi ili relativnimi zamjenicami "ki, ko, ka" i "čiji, čije, čija" postoji razlika. Iako su one iste kotno upitne/interogativne zamjenice, one ne služu za pitanje, nego u zavisni rečenica povezuju glavni i zavisni dio rečenice. U gradišćanskohrvatskom jeziku se zamjenica "ki" forsirano upotribljava i na mjestu, kamo bi slišila zamjenica "čiji": Ovo je familija Kratić, ke stan je zvana varoša. Pravilno konstruirana rečenica glasi ovako: Ovo je obitelj Kratić, čiji stan je zvana varoša. Zamjenica "čiji" upućuje na vlasničtvo ili prijeklo. Obitelj Kratić je vlasnik stana, zato hasnujemo zamjenicu "čiji". Kad je govora o vlasničtvu, hasnujemo pronomen "čiji", a ne "ki". Pronomen "ki, ko, ka" ćemo upotribiti u oni slučaji, kad nije govora o vlasničtvu: Ovo je moj prijatelj, ki je bio u Kanadi.
Gramatika § 464, 465, 466, 1396
Primjeri Na sastanku je govorio Ivan, čiji prijedlog je bio jako radikalan. (Prijedlog je bio Ivanov, zato: "čiji", a ne "koga".) Petar, čiji roditelji su rano umrli, se je skrbio za svoju braću. (Pitat ćemo: "Čiji roditelji su rano umrli?" – a ne: "Koga roditelji su rano umrli?") Kitice, ke si mi donesao za rodjendan, su se uvenule.

Najzad