Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


tiskati/tišćati

Obrazloženje Kad glagol "tiskati" znači štampati ili printati, ga konjugiramo: ja tiskam, ti tiskaš, on/ona/ono tiska, mi tiskamo, vi tiskate, oni tiskaju, naime knjigu, tekst, formular i druga na papir ovjekovječena slova. Glagoli na -ati kotno "tiskati" po hrvatskoj gramatiki pripadaju petoj vrsti glagolov, a konjugiramo je na četire različne načine, ki su podiljeni po razredi. Glagol "tiskati" i sve njegove složene verzije sa značenjem štampati ili printati, konjugiramo po prvom razredu, a ne po drugom razredu, ča bi nam morebit bilo logično, ako mislimo na glagol "pritiskati", ki u prvoj peršoni glasi: "pritišćem". Ako se vrnemo našemu "tiskati", moramo pravilno reći: On tiska knjigu, a ne: On tišće knjigu. Tišćati človika moru cipeli, dokle su novi. Pak on ima žulj ili još i već žuljov. "Tišćati" nima posla sa štampanjem, tiskanjem. Cipeli, ki nas tišću, nas ribaju, žulju. Nešto pritišće na našu petu, a to je još tvrda koža cipelov.
Gramatika § 633
Primjeri Skrbi me tišću, one mi pritišću na moju dušu. Kad istiskam formular, ću ti ga dati. Tiskara mi upravo tiska knjigu, moj prvenac. Ako mi ne poviš, ča te tišći, ti ne morem pomoći.

Najzad