Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


ti ča načinja?

Obrazloženje Germanizme ćemo istribiti, ako si je osvistimo, a pak išemo formulaciju u duhu jezika. "Ti ča načinja, ako se malo zakasnim?" "Ti ča načinja" je na gradišćanskohrvatskom jeziku jur postala fraza, ali nažalost je ona teški germanizam. "Te bludi?" – ili – "Te pač?" je verzija, ka je u duhu jezika, i ku bi morali preuzeti u našu jezičnu riznicu.
Primjeri Vidim, da majka čita. Zato ju pitam, je li ju bludi, ako pustim muziku. Sestra piše domaću zadaću. Ja bi u istoj sobi rado igrala na klaviru. Moram ju prvo pitati, je li joj to pači! Ako odgovori, je, da ju to ne bludi, morem muzicirati.

Najzad