Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
akut akutan, -tna, -tno
Akustik akustika
akustisch akustičan, -čna, -čno
Akkumulator akumulator
Aktualität aktualnost f
aktuell aktualan, -lna, -lno
Aktivität aktivnost f
aktives Wahlrecht aktivno izborno pravo 
aktive Sterbehilfe aktivna pomoć za smrt 
Aktivist aktivist
aktivieren aktivirati
aktiv aktivan, -vna, -vno
Aktiva aktiva
Akrobat akrobat
Akkord- akordan, -dna
Akkord akord
wenn er nicht freiwillig will, muss er gezwungen werden ako neće milom, mora silom
Akklimatisation aklimatizacija
Akklimatisierung aklimatizacija
Aktionsgemeinschaft akcijska zajednica 
Aktionsgemeinschaft Akcijska zajednica (frakcija unutar Austrijanskoga visokoškolarstva) 
Wohnsparaktien akcije/dionice stambene štednje  
wiederkehrende Aktionen akcije se ponavljaju 
Aktie akcija, dionica 
Bergungsaktion akcija spašavanja/dizanja/izvlačenja 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>