Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 10236
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Fond fond, fundacija
Fontäne fontena, vodoskok
foppen zanoriti
forcieren forsirati
fordern potribovati, -bujem, izazvati impf izazivati 
Forderung potribovanje
Forelle pastrva
Forint forint
Form oblik, forma, lice, shema
formal formalan, -lna, -lno
Formalismus formalizam, -zma
Formalität formalnost (f)
Format format, oblik, veličina
Formation formacija
Formel formula
formell formalan, -lna, -lno
formeller Mensch formalan človik
formen dati oblik/formu
formen (sich) formirati (se)
Formenlehre formologija
Formgebung oblikovanje
Formular formular, tiskanica
formulieren formulirati
Formulierung formulacija
forschen istraživati, -žujem, izvidjati

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 10236
Dalje >Zadnji zapis >>