Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5651 - 5675 od 7681
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
man ist versucht paćkati komu (dat.), tentati nač (ak.) 
Management menedžment 
Manager menedžer 
Managerin menedžerica 
Mandatsverschiebung preminjenje mandatov 
Mandel mandulica 
mangelnde Ortskenntnisse haben slabo se putiti 
Mannschaftsfahrzeug - MTF vozilo za momčad 
Mariazeller Wandermadonna Putujuća Celjanska Marija 
Marketender marketender 
Marketenderin marketenderica 
marktbeherrschende Stellung tržišna nadmoć 
Marktbeschicker sajmar 
Marktfahrer sajmar 
Marktfahrerin sajmarica 
Marktführer peljajući na tržišću, prvi na tržišću 
marktfreundlichste Gemeinde najbolja sajamska općina 
Marktgemeinde trgovišće 
Markthändler sajamski trgovac, sajmar 
Marktkaufleute sajmari, prodavači na sajmu 
Marktkommissar tržišni komisar; kotrig komisije za nutarnje tržišće (EU) 
Marktkommissär sajamski komisar 
Marktordnung sajamski red; tržišni red 
Marktordnungsprämie premija za tržišni red 
Marktplatz mjesto sajma, sajmišće; trg 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5651 - 5675 od 7681
Dalje >Zadnji zapis >>