Deutsch | Hrvatski

Novosti


21.07.2010

07.05.2010. Študenti slavistike u ZIGH-u

Dr. Jagoda Kappel, lektorica na Bečkom sveučilišću, je organizirala ekskurziju u Gradišće. Prilikom izleta su budući slavisti i slavistice pohodili i ZIGH. Mr. Zlatka Gieler ih je peljala kroz Željezno, pogledali su si dvojezičnu nastavu kod mr. Angelike Kornfeind u Theresianumu, a zadnja štacija im je bila u Trajštofu, kade su diskutirali o daljnjem putu gradišćanskohrvatskoga jezika.