Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


abgrenzen razmejiti, razmedjiti, zagraditi; ograničiti, odrediti granice, omedjiti

Abgrenzung f ograničenje, razgraničenje

Auslandseinsatz m služba u inozemstvu; Auslandseinsatz der Soldaten vojna služba u inozemstvu

ausrichten  (i)zručiti, izvršiti, obaviti, postignuti, -nem, ogovarati, ogovoriti, klandrati, poručiti; usmiriti (prostorno, fig.); poručiti (vist); izručiti (pozdrav); ogovarati (ljude); poravnati (tekst); prirediti (pir)

Ausrichtung f usmirenje; priredjenje; poravnanje

Balaton-Kultur balatonska kultura

besetzen  posjesti, -edem, okupirati; našiti, -ijem; zapuniti, popuniti;einen Posten besetzen zapuniti/popuniti mjesto

Besetzung f okupacija;  zapunjenje, popunjenje; Besetzung von Rollenpodiliti uloge; in voller Besetzung u punom sastavu

Beuschel n plućice

Blaudruck m modrotisk

Brandbestattung paljevinsko/žarno pokapanje

Brandgrab paljevinski/žarni grob

Brandrodung krčenje paljenjem; Brandrodung betreiben krčiti paljenjem

Einbindung f uvezanje, uključenje

Entscheidungsprozess m proces odlučivanja

Erdwall m zemljani nasip

Faschiertes faširano (meso); Faschiertes krümelig braun bratenfaširano rahlo speći

Fördergrube rudokopna jama, rudnički rov

Gefährdung f ugroženje, ugrožavanje; izloženje pogibeli/pogibelji, stavljanje u pogibel/pogibelj

Grundlagenforschung f temeljno istraživanje

Haarsieb n fajno sito, gusto sice

Halbedelstein m poludragulj, poludragi kamen

Hauptleidtragender m glavna/najveća žrtva, najteže pogodjeni

Hügelfestung f gradina, utvrda na brižiću

Initiativantrag m inicijativni prijedlog

jungsteinzeitlich neolitički; jungsteinzeitliche Revolution neolitička revolucijarevolucija mladje kamene dobe

kontern dati kontra; er hat ihm gut gekontert dobro mu je vrnuo/vraćao; kontern (Sport) pojti u kontranapad

La Tene Zeit  f  latenska dob, dob La Tene

postgraduell postdiplomski; postgraduelle Ausbildung postdiplomsko obrazovanje

Postgraduierte postdiplomant

Postgraduierte postdiplomantkinja

Regen godina, kiša; u rječniku: leichter Regen godinica, kičica; im Regen stehen lassen ostaviti na cidilu

Rindsroulade f govedja/govedska roladica

Pfannenwender lopatica za obraćanje

Schwerarbeiter m djelač na teškom poslu

Seitenmarkierungsleuchte f zbočno svito

Spitzenforschung f vrhunsko istraživanje

stimmberechtigt s pravom glasa/glasovanja

Sturm m vihor; šturm (mušt); Sturm laufen gegen jako se protiviti nečemu/nekomu, odlučno se boriti

Tatsache činjenica; vor vollendete Tatsachen stellen staviti pred gotov čin

Tauschplakette f nadomjesna plaketa

Thema tema, predmet, glavna misao; zum Thema machen učiniti predmetom/temom, tematizirati

Umrissleuchte f obrisno/konturno svitlo

Vergabe dodiljenje, davanje, odredjenje; Vergabe des Standortesdodiljenje mjesta, odredjenje lokacije

verlauten objaviti, naznaniti; verlauten lassen reći, izjaviti

verwahren, sich ograditi se, odbiti, prigovoriti; sich gegen einen Vorwurf verwahren odbiti predbacivanje