Deutsch | Hrvatski

Sedma sjednica


Abbau Abbau der Streitkräfte smanjenje vojske; Abbau von Arbeitskräften otpušćanje djelačev

Absatzförderung podupiranje prodaje

Abwertung devaluacija, smanjenje vridnosti

Agrarausschuss odbor za poljodjelstvo

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) Opći sporazum o carina i trgovanju (GATT)

Altenpflege skrb za stare

Anbindung privezivanje; institutionelle Anbindung institucionalno privezivanje

anlernen priučiti; angelernter Arbeiter priučen djelač

Auslandsinvestition ulaganje/investicija u inozemstvu; ausländische Investition inozemna investicija

Ausrichtungs- und Garantiefonds fond za usmiravanje i jamstvoAusrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft fond za usmiravanje i jamstvo za poljodjelstvo

Beziehung odnos, veza, pogled; gut nachbar(schaft)liche Beziehungen dobrosusjedski odnosi

Dachverband skupni vrhovni/krovni savez

Datenerfassung zapisivanje podatkov

Entwicklungsrückstand zaostatak u razvitku, razvojni zaostatak

Erfahrungsaustausch razmjena iskustva

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds Europski fond za usmiravanje i jamstvo Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft fond za usmiravanje i jamstvo za poljodjelstvo

Europäischer Strukturfonds (Finanzierung von Strukturhilfen)Europski strukturni fond

Europäisches Umweltbüro Europski okolišni biro/ured

Eurostat (Zahlenmaterial über EU-Staaten) eurostat

GATT - Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen GATT - Opći sporazum o carina i trgovanju

Geldmittel pl pinezna sredstva; Geldmittel fließen dem/der ... zupinezna sredstva se dodiljuju/pritiču čemu

Gemeinschaftspräferenz Zajednička preferencija

grenzüberschreitend prikogranični; grenzüberschreitender Warenverkehr prikogranični prijevoz robe

Haushaltsplan proračun, budžet

innergemeinschaftlich unutarzajednički, unutar Zajednice

Intrastat (Zahlenmaterial über EU-Staaten) intrastat

Investition ulaganje/investicija; ausländische Investition inozemna investicija; Auslandsinvestition ulaganje/investicija u inozemstvu

Kompetenzverteilung podiljenje nadležnosti/kompetencijov

leistungskräftig jako produktivan

leistungsstark jako produktivan

Letztverbraucher konačni potrošač

Marktteilnehmer tržišni sudionik/diozimatelj

Meinungsunterschied različno mišljenje

Nenner nazivnik; kleinster gemeinsamer Nenner najmanji skupni nazivnik

Neuverschuldung novo zaduženje

produktionsbezogen po/prema produkciji

Quotenregelung reguliranje kvotov

Rechtsperson pravna osoba

Rechtspersönlichkeit pravna osobnost

Stilllegung obustavljanje (industrije, poduzeć); Stilllegung von Agrarflächen zapušćanje agrarnih površin

Strukturfonds strukturni fond; Europäischer Strukturfonds Europski strukturni fond

übertragbarkeit ponosivost

Umweltbüro okolišni biro/ured; Europäisches Umweltbüro Europski okolišni biro/ured

Verankerung usidrenje; utvrdjenje

Verbraucherpreis potrošačka/konzumentska cijena

Vermittlung posredjivanje

Vermittlungsausschuss posrednički odbor

Vertrag ugovor; über den Vertrag hinausgehend(e Maßnahmen)(mjere) prik ugovorenoga okvira

Vorbildcharakter uzor, pretkip

wachstumsstark porastan, -tna, jakoga rasta

Warenverkehr prijevoz robe; grenzüberschreitender Warenverkehr prikogranični prijevoz robe

Wechselkurs (der Währung) devizni tečaj, kurs

Wettbewerbsfähigkeit konkurentnost

Wiedereingliederung reintegracija; Wiedereingliederung von Arbeitslosen reintegracija nezaposlenih

Zielsetzung sa ciljem; Zielsetzung der Produktivitätssteigerung sa ciljem povećane produktivnosti