Deutsch | Hrvatski

Četvrta sjednica


Anhebung povišenje; Anhebung der Eigenmittel povišenje vlašćih sredstav/pinez

Annäherung zbližavanje; ökonomische Annäherunggospodarsko/ekonomsko zbližavanje

Arbeitsweise način djelovanja; Arbeitsweise der Organe djelovanje organov

Assoziierungsverhandlung pregovor o pridruženju

Beitrittsverhandlung pregovor o pristupu

benutzerfreundlich odgovarajuć hasnovatelju

Bewirtschaftung gospodarenje; nachhaltige Bewirtschaftung der Vorräte trajno gospodarenje prirodnih rezervov

Beziehung odnos, veza, pogled; N - S Beziehung odnos sjever - jug

Energie energija; erneuerbare Energie obnovljiva energija

erneuerbar obnovljiv; erneuerbare Energie obnovljiva energija

finanzstark financijski jak; finanzstarker Markt financijski jako tržišće

Förderung potpomaganje; kopanje (ugljena, ruda); Förderung der Europaidee potpomaganje europske ideje

Förderung/Unterstützung podupiranje i pomaganje

Funktionsfähigkeit funkcionalnost

Kohäsion kohezija, povezanost; wirtschaftliche und soziale Kohäsion ekonomska i socijalna kohezija/povezanost

Kooperationsverfahren postupak kooperacije/sudjelivanja

Landverkehrtechnologie tehnologija kopnenoga transporta

Meerestechnologie tehnologija morskoga transporta

N - S Beziehung odnos sjever - jug

nachhaltig trajan; nachhaltige Bewirtschaftung der Vorräte trajno gospodarenje prirodnih rezervov; nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte trajno gospodarenje vodnih rezervov; nachhaltiges Wachstum trajan rast

Ombudsmann ombudsman

Opt-out-Klausel klauzula o izuzimanju

Sondergipfel sastanak na vrhu zvana reda

Strukturfonds strukturni fond

umschulen (sich) preškolovati (se)

Umschulung preškolovanje

Umstellung (auf Euro) preuredjenje (na euro)

umweltfreundlich dobar za okoliš; umweltfreundliches Energiesystem energetski sistem ki je dobar za okoliš

Umweltpolitik politika okoliša, ekološka politika

Ungleichgewicht neravnoteža

Unterstützung podupiranje, pomaganje

Vertiefung daljnji razvitak, razvijanje; Vertiefung der Gemeinschaftrazvoj/izgradjivanje Zajednice

Vetragsverhandlung pregovor o sporazumu

Wachstum rast, vegetacija; nachhaltiges Wachstum trajan rast

Wahlrecht izborno pravo; aktives Wahlreht aktivno izborno pravo;passives Wahlrecht pasivno izborno pravo

Wasservorrat vodna reverza; nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte trajno gospodarenje vodnih rezervov

wettbewerbsorientiert orijentiran na konkurenciju

Wirtschaftsbelebungs oživljavanje ekonomije/gospodarstva

Wirtschaftsressourcen ekonomski resursi

Wirtschaftswachstum gospodarski/ekonomski rast

Zusammenhalt kohezija, povezanost; wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt ekonomska i socijalna kohezija/povezanost