Deutsch | Hrvatski

Treta sjednica


ausufern preplaviti, prelaziti granice/mjere

ausufernd prikomjerno

Beitrag prilog, prinos, doprinos; Beitrag leisten doprinesti; plaćati prinos

Bewusstsein svist funterschwelliges Bewusstsein podsvisno ćutenje

Dunkelziffer nepoznati broj

Entscheidungsträger odlučujući človik, nositelj odluke

Entschuldung razduženje

Frage pitanje; in Frage stellen dvojiti, sumljati u nešto, staviti u pitanje

glaubhaft vjerovatan, -tna; glaubhaft machen osvidočitim; uvjeriti; predstaviti vjerodostojnim

Interessensvertreter interesni zastupnik, zastupnik interesov

Kriminalität kriminalitet, organisierte Kriminalität organizirani kriminalitet

Missstand zlostanje, nepovoljna prilika

Öffentlichkeitsarbeit djelovanje za javnost

Schnittstelle medjusklop (kompj.), interface

Sonderbotschafter osebujni izaslanik/poslanik

Tagesordnung dnevni red, raspored; zur Tagesordnung übergehenprelaziti na dnevni red

Überzeugungsarbeit uvjerivanje; Überzeugungsarbeit leistenuvjerivati

Ungleichstellung nejednakost

Unterlegenheit slabija pozicija, slabije stanje, slabost; die Unterlegenheit von A gegenüber B zeigte sich in slabost A prema B pokazala se je u

Zugang pristup, prilaz; (sich) Zugang verschaffen stvoriti (si) pristup