Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


Abschlag m odbitak, popust; prvi udarac (šport)

Abschlagszahlung f nadomjesna naplata

Bundesministerin f savezna ministrica

Einschleifregelung f rješenje s postepenim približavanjem

Karenzgeld n potpora u karenciji; Anhebung des Karenzgeldespovišenje potpore u karenciji

Kassenleistung f usluga/plaćanje blagajne/kase;Krankenkassenleistung usluga/plaćanje bolesničke blagajne

Kraftakt m velik napor; odlučan čin, čvrsta odluka; svom silom; einen Kraftakt setzen učiniti svom silom; in einem Kraftakt beschließenodlučiti silnim činom

Landeshauptfrau zemaljska poglavarka (upotpunjeno pri sjednici 31.3.2000)

Langzeitarbeitsloser m dugoročno/dugovrimeno nezaposleni

Pensionsantrittsalter n starost za prestup u mirovinu

Postenvergabe f dodiljenje (djelatnih) mjest

Ruhensbestimmung f odredba o mirovanju dohotkov; ograničenje zasluška u mirovini

Selbstbehalt m samodoprinos, samopridržaj

Spaltung f raskol, rascipanost f, razdvojenost; politische Spaltungpolitički raskol

Ständestaat m staleška država

Vizekanzlerin f vicekancelarka

Wanderarbeiter m sezonski djelač; stranjski djelač