DEUTSCH
 
 

 

Publikacije Znanstvenoga instituta

Znanstveni zbornik

Znanstveni zbornik se u svojem drugom izdanju bavi mnogimi temami, ke su vezane uz standardiziranje gradišćanskohrvatske jezične norme. Tako akademik Nikola Benčić piše o sveuč. prof. dr. Josipu Hammu i o njegovoj ulogi pri nastajanju gradišćanskohrvatskoga rječnika. Mag. Ivo Sučić prispodablja Gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika, ku je izdao Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, s Gramatikom moliškohrvatskoga jezika, ku je izdala Fundacija "Agostina Piccoli". Djelovanje ZIGH-a u službi jezika opisuje glavna urednica Zbornika, Agnjica Csenar-Schuster. Skoro prik jedne tretine časopisa se proteže Dopunski rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. U njem su otiskane sve riči, ke je Jezična komisija normirala od svojega utemeljenja do potkraj 2006. ljeta. Daljnje teme druge edicije se bavu Rukopisnimi prodikami iz Pannonhalme; prvim imenovanjem Hrvatov u Pajngrtu 1528. ljeta; naseljenjem i asimilacijom Hrvatov na Moravskom polju; Gradišćanskimi Hrvati u dobi austro-ugarskoga razgraničenja po Prvom svitskom boju; 200 ljet starim križem, ki stoji na klimpuškom cimitoru; novimi duhovnimi jačkami, ke je popisao Žigmund Karner; svitskimi jačkami ugarskih (gradišćanskih) Hrvatov iz 1848. ljeta; razvitkom identiteta dice, ka govoru hrvatski; kot i pitanjem, je li je autor Četverovrsnoga duhovnoga prstanja, Štefan Kragel pol Trajštofca

2. edicija

Agnjica Csenar-Schuster (gl. urednica): Znanstveni zbornik, ZIGH, Matrštof 2006.; format: 165 x 235 mm, 136 str. , ISBN 3 901 70612

 

Rukopisne prodike iz Pannonhalme

U ovoj zbirki se objavljuje 46 još neobdjelanih rukopisnih prodiki ke se čuvaju u knjižnici benediktincev u Pannonhalmi.Nnajveći dio prodik potiče iz Rosvara, neke su iz Hrvatskoga Židana, a po jedna iz Gijece i Trajštofa. Neke su i prez označavanja mjesta. U ovoj knjigi su otiskane transliterirane i jezično prokomentirane prodike s većjezičnim glosarom.

Opis knjige

 

Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezik

Otkada je gradišćanskohrvatski književni jezik počeo sve jače preuzimati zadaće standardnoga jezika Gradišćanskih Hrvatov u školi, crikvi, mediji, a osebujno kada je 1987. Ij. postao drugim službenim jezikom u Gradišću, se je sve jasnije spoznavalo, da jezična pomoć, ku daju obadva dijeli Gradišćanskohrvatskoga rječnika, ne moru pokrivati sve jezične potriboće. Zato je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov veljek po svojem utemeljenju 1994. ljeta pripisao izdanju takove gramatike zvanarednu važnost. Pod peljanjem Ive Sučića je 2003. ljeta konačno realizirana znanstvena Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezik.

Opis knjige

 

Croatia liberata - poema

"U ruka držite moj žitak. Ovo je moj teštamenat i moj rodni list, skradnja moja ura i nov početak, buna, obnova i totalni boj, u kojem sam jur sve dao, još i zadnji izdah svoj; ali uprav ta sapa ide sada svojim putem i neće se ugasiti oganj mojih riči, dokle mar jedan človik odsapne duh, koji u žaru njih sviti. Ovo nije "porod od tmine", već porod u tamninu, u ovu gradišćansku i gradišćanskohrvatsku škurinu človičjega pakla". Ove rede je napisao sam autor u popratnom pismu svojoj poemi, ku je ZIGH čuvao do Rotterove smrti i ka je izašla u nakladi Hrvatskoga štamparskoga društva.

Gradišćanskohrvatska biblioteka 9. svezak

Franc Rotter: Croatia liberata - poema , HŠtD u suradnji sa ZIGH-om, Borta 2002; format: 130 x 200 mm, 148 str. , ISBN 3 901 051 295

Opis knjige

 

Znanstveni zbornik

Znanstveni zbornik obavješćuje o svem, čim se je ZIGH u prvi dvi perioda svojega poslovanja bavio, ča je publicirao i ča je u hipcu publiciranja Zbornika istraživao u službi gradišćanskohrvatskoga naroda. Opširan dio je posvećen nastajanju velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika kot Dopunskom gradišćanskohrvatskom rječniku. U njem su otiskane sve riči, ke je Jezična komisija normirala od svojega utemeljenja do 2002. ljeta. Svi članki na kraju zbornika imaju nimške sažetke.

1. edicija

Agnjica Csenar-Schuster (gl. urednica): Znanstveni zbornik, ZIGH, Borta 2002.; format: 165 x 235 mm, 112 str. , ISBN 3 901 70610

Opis knjige

 

Uzlopska gmajska knjiga - Das Osliper Gemeinde- und Denkbuch

U arhivu obitelji Esterházy u Fortnavi čuvaju dokumenat, ki je značajan za povjesničare i jezikoslovce. Govor je o knjigi "Oslopperische Gmain- und Denckbuech" iz 17. stoljeća. To djelo, ko je sada znanstveno predjelano i transkribirano, sadrśava protokole, ke su pisali rihtari od 164. do 1732. ljeta. Ti protokoli su velikim dijelom pisani nimkim jezikom, a manji dio je pisan po hrvatsku, odvisno od toga, koliko su pojedini suci (u tom razdoblju ih je bilo 21) vladali hrvatskim jezikom.

Biblioteka pretiskov, knjiga 3.

Prickler/Vlasits: Uzlopska gmajska knjiga - Das Osliper Gemeinde- und Denkbuch 1641-1732, ZIGH, Borta 2001.; format: 170 x 220 mm, 176 str. , ISBN 3 901 70609

Opis knjige

 

Horvátcki Virgilius

Farnik Šimun Palatin je prepjevao 1818. ljeta izibrane pastirske pjesme Mara Publiusa Virgiliusa. Ovo djelo spominje Ivan pl. Čaplović u svojem putopisu "Kroaten und Wenden in Ungern" 1828. Kroatist i pisac dr. Zvonimir Bartolić je otkrio u Sambotelu rekopis "Horvatckoga Virgiliusa. Sastavio je študiju o ovom djelu, ka je otiskana u ovoj knjigi skupa s reprintom i transkripcijom.

Biblioteka pretiskov, knjiga 2.

Šimun Palatin: Horvátcki Virgilius. Za tisak priredio i priloge o Šimunu Palatinu i Horvatckom Virgiliušu napisao Zvonimir Bartolić, Borta 2000.; format: 170 x 220 mm, 336 str., illustr.; ISBN 3 901 70606

Opis knjige

 

Književnost gradišćanskih Hrvata

Kapitalno djelo o književnom stvaranju Gradišćanskih Hrvatov od prvih pismenih dokumentov do današnjega dana u dvi sveski. Prvi dio s izvatki originalnih djel obuhvaća vrimensko razdoblje od 16. stoljeća do 1921. ljeta. Drugi dio "leksikona" književnoga stvaranja Gradišćanskih Hrvatov obuhvaća vrimensko razdoblje od 1921. ljeta do danas.

Nikola Benčić: 1. knjiga: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. Stoljeća do 1921. (Prinosi za povijest književnosti u Hrvata, knjiga VII.), izdavač: Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb 1998.; format 168 x 238 mm, 369 str., ilustr. ISBN 3 901 70605

Opis knjige

2. knjiga: Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas (Prinosi za povijest književnosti u Hrvata, knjiga VIII.), izdavač: Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb 2000.; format 168 x 238 mm, 369 str., illustr.; ISBN 3 901 70607

Opis knjige

 

Rani gradišćanskohrvatsko-ugarski rječnik

Ova knjiga sadržava reprint do sada najstarjega rukopisnoga gradišćanskohrvatskoga rječnika s blizu 2000 riči. Uz prijepis originala knjiga sadržava i nimško tumačenje hrvatskih pak ugarskih riči. tako da je knjiga i trojezični rječnik. Uvodnom studijom autor pokušava vrimenski i prostorno lokalizirati rječnik, koga su nagrizli miši.

Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 3.

Sandor Horvath: "Rani gradišćanskohrvatsko-ugarski rječnik", Borta 1998.; format: 150 x 237 mm, 312 str. + reprint originalne stranice 370 x 240 mm ISBN 3-901-70604

Opis knjige

 

Proza u gradišćanskih Hrvata

Prvi kompletni pregled proznoga stvaranja gradišćanskih Hrvatov s kritičnim vridnovanjem. Ova knjiga je ujedno biografski i bibliografski priručnik, književni vodić, odnosno književni leksikon proznoga stvaranja gradišćanskih Hrvatov.

Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 2.

Irvin Lukezić: "Proza u gradišćanskih Hrvata", Borta 1997.; format: 150 x 237 mm, ilustr., 296 str. ISBN 3-901-70603

Opis knjige

 

Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti

U ovoj dvojezičnoj knjigi se po prvi put na jednom mjestu predstavlja razvitak gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika od vrimena doseljenja do današnjega dana.

Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 1.

Alojz Jembrich: "Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti/Aus dem Werdegang der Sprache und Literatur der Burgenlandkroaten", Borta 1997.; format: 150 x 237 mm, ilustr., 384 str., ISBN 3-901-70602

Opis knjige

 

Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen

Ov povjesni rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika sadržava oko 5000 riči iz prik 60 za Gradišćanske Hrvate napisanih knjig i dokumentov početo od 1609. ljeta do početka 20. stoljeća. Riči su prevodjene na nimški jezik, a uz to je napomenut i citat i djelo, u kom se upotribljava dotična rič.

István Nyomárkay: "Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter", suizdavac: Ungarska akademija znanosti, Sambotel 1996.; format 138 x 196 mm, 424 str. ISBN 3-901-70601

Opis knjige

 

Juraj Damšić i njegov »Nauk keršćanski«

Prva knjiga, ku je izdao Znanstveni institut, se je pojavila u ljetu utemeljenja Instituta. Ov prvi gradišćanskohrvatski katekizmuš je do tada bio nepoznat.

Biblioteka pretiskov, knjiga 1.

Georgy Damshicz: "Kratka sprava nauka kerschianzkoga", Bečko Novo Mesto (Samuel Müller) 1744. Reprint: Zagreb (Kršćanska sadašnjost) 1994.; format: 78 x 133 mm; tvrdi uvez, 120 str.

Alojz Jembrih: "Juraj Damšić i njegov »Nauk keršćanski« (1744)", Zagreb 1994.; format 78 x 133 mm; tvrdi uvez; 136 str.

Obadvi knjige su skupno u kaseti ISBN 3-901-70600

Opis knjige

znanstveni zbornik2
prodike
gramatika
liberata
zbornik
knjizevnost